Kitlesel İşçi Partisi Perspektifi Ne Olmalı?

— Trot­skiy ile “İş­çi Par­ti­si” Üze­ri­ne Bir Tar­tış­ma

Ge­çiş Prog­ra­mı­na iliş­kin ola­rak par­ti­mi­zin saf­la­rın­da yü­rü­tü­len tar­tış­ma­lar­da gö­rül­dü­ğü ka­da­rıy­la en faz­la Ame­ri­ka Bir­le­şik Dev­let­le­ri’nde­ki iş­çi par­ti­si ile il­gi­li so­run tar­tı­şı­lı­yor. Ba­zı yol­daş­lar böy­le bir par­ti için kit­le­ler­de yay­gın bir is­tek ol­du­ğu­nu gös­te­ren hiç­bir de­lil ol­ma­ma­sın­dan ha­re­ket­le bir iş­çi par­ti­si ku­rul­ma­sı­nı sa­vun­ma­nın doğ­ru ol­ma­dı­ğı­nı dü­şü­nü­yor­lar. Ay­nı yol­daş­lar eğer ku­rul­ma sü­re­cin­de böy­le bir par­ti ol­say­dı ya da kit­le­le­rin bu yön­de yay­gın bir ta­le­bi ol­say­dı, o za­man bu ha­re­ke­te dev­rim­ci bir muh­te­va ve­re­bi­le­cek bir prog­ram öne­re­bi­le­ce­ği­mi­zi ek­li­yor­lar. An­cak böy­le bir sü­re­cin yok­lu­ğu ko­şul­la­rın­da bu tür ob­jek­tif fak­tör­le­rin ek­sik­li­ği kar­şı­sın­da iş­çi par­ti­si­ne iliş­kin te­zi­miz opor­tü­nist ola­cak­tır. Bu nok­ta­yı bi­raz da­ha açık­lı­ğa ka­vuş­tu­ra­bi­lir mi­sin?

Devamı