Yeniden çıkarken

— Yayın Kurulu

Pat­ron­suz, Ge­ne­ral­siz, Bü­rok­rat­sız SOS­YA­LİZM ga­ze­te­si­ni yıl­ba­şın­dan bu ya­na çı­kart­mı­yo­ruz. Eli­niz­de­ki der­gi, bu bi­çi­miy­le ar­tık bir iş­çi ga­ze­te­si de­ğil­dir. Bu an­cak bir iş­çi ga­ze­te­si­ne mal­ze­me teş­kil ede­cek olan po­li­tik ar­ka pla­nı sun­ma­ya ça­lı­şan bir ya­yın iş­le­vi gö­re­cek­tir. Kuş­ku­suz, bu du­rum, kit­le­sel bir iş­çi par­ti­si­nin olu­şu­mu­na des­tek ve­re­cek bir iş­çi ga­ze­te­si ge­rek­li­li­ği­ni or­ta­dan kal­dır­mı­yor. Tam ter­si­ne, Pat­ron­suz, Ge­ne­ral­siz, Bü­rok­rat­sız SOS­YA­LİZM böy­le bir iş­çi ga­ze­te­si­nin, baş­ka sı­nıf mü­ca­de­le­ci çev­re­ler­le de bi­ra­ra­ya ge­li­ne­rek çok da­ha et­ki­li ve güç­lü bir bi­çim­de ya­yın­lan­ma­sı için elin­den ge­len tüm ça­ba­yı gös­te­re­cek­tir. An­cak, bu ara­da, kit­le­sel­leş­me­yi he­def alan bir iş­çi ga­ze­te­si­nin sü­tun­la­rı­na sığ­ma­ya­cak olan po­li­tik tes­pit ve de­ğer­len­dir­me­ler de dev­rim­ci Mark­sist bir ha­re­ket için  ol­maz­sa ol­maz bir ge­rek­li­lik­tir. Ye­ni bi­çi­miy­le PGB SOS­YA­LİZM bu iş­le­vi ye­ri­ne ge­tir­me­ye ça­lı­şa­cak­tır.

Önümüzdeki sayıda kapsamlı bir ÖDP değerlendirmesinde buluşmak üzere …

Kitlesel Bir İşçi Sınıfı Partisinin Gerekliliği

— Şa­di OZAN­SÜ

Çok kı­sa ömür­lü bi­rin­ci Tür­ki­ye İş­çi Par­ti­si de­ne­yi­mi­ni bir ke­na­ra bı­ra­ka­cak olur­sak, bu top­rak­lar­da kıs­men de ol­sa kit­le­sel­leş­miş bir iş­çi sı­nı­fı par­ti­si­nin var­lı­ğı­na ne ya­zık ki ta­nık olun­ma­dı. Bu­na kar­şı­lık ge­rek em­per­ya­list ka­pi­ta­list ül­ke­ler­de ve bi­zim açı­mız­dan bun­dan da önem­li­si bir­çok ba­ğım­lı ve hat­ta sö­mür­ge ül­ke­de, geç­miş­te ol­du­ğu gi­bi bu­gün de, bu tür par­ti­ler in­şa edil­di­ler, edil­me­ye de­vam edi­yor­. Da­ha­sı, geç­miş­te bir­çok ba­ğım­lı ka­pi­ta­list ül­ke­de ve ta­bii sö­mür­ge ül­ke­ler­de bu par­ti­ler ba­şa­rı­lı ya da ba­şa­rı­sız pro­le­ter dev­rim­le­ri­ne ön­cü­lük ede­bil­di­ler. Ben­zer ör­güt­sel ge­liş­me­le­rin bu top­rak­lar­da ne­den ha­yat bul­ma­dı­ğı bu ya­zı­nın ko­nu­su de­ğil. Bi­zim ko­nu­muz, önü­müz­de­ki sı­nıf mü­ca­de­le­le­ri dö­ne­min­de kit­le­sel bir iş­çi sı­nı­fı par­ti­si­nin bu top­rak­lar­da ye­şer­me­si­nin sa­de­ce bir zo­run­lu­luk de­ğil, vaz­ge­çi­le­mez bir zo­run­lu­luk ol­du­ğu­nun tes­pi­ti ve bu yol­da kı­sa dö­nem­de atıl­ma­sı ge­re­ken adım­la­rın ne­ler ola­bi­le­ce­ği­ni tar­tış­mak­tır. Devamı

Ufkumuzu genişletelim; Kitlesel Bir İşçi-Emekçi Partisi Mümkün mü? (I)

— Cenk ÖTKÜNER

“Pat­ron­suz, Ge­ne­ral­siz, Bü­rok­rat­sız SOS­YA­LİZM ola­rak bi­zim tav­rı­mız açık­tır. Tür­ki­ye iş­çi sı­nı­fı­nın ni­hai ola­rak ih­ti­ya­cı Le­ni­nist bir “Dev­rim­ci İş­çi Par­ti­si­”dir. Böy­le bir par­ti­nin in­şa­sı dev­rim­ci Mark­sist­ler için vaz­ge­çil­mez, stra­te­jik önem­de bir gö­rev­dir. An­cak, sos­ya­list kad­ro­la­rın ve ön­cü iş­çi­le­rin bu­gün için­de bu­lun­du­ğu po­li­tik, ide­olo­jik ve mo­ral ko­şul­lar, Le­ni­nist dev­rim­ci bir par­ti­nin kı­sa sü­re­de in­şa­sı­nın müm­kün ol­ma­dı­ğını gös­te­ri­yor. Öte yan­dan sı­nıf mü­ca­de­le­si­nin bu­gün­kü ih­ti­yaç­la­rı, iş­çi sı­nı­fı ve bü­yük emek­çi kit­le­le­ri için bir çe­kim mer­ke­zi oluş­tu­ra­cak ve bur­ju­va­zi­den ide­olo­jik, po­li­tik, ör­güt­sel ba­ğım­sız­laş­ma­yı sağ­la­ya­cak bir iş­çi par­ti­si­ni önemli bir so­run ha­li­ne ge­ti­ri­yor. Bu du­rum­da, Tür­ki­ye’nin ya­şa­dı­ğı bü­yük kri­ze iş­çi sı­nı­fı­nın müt­te­fik­le­riy­le ele­le ve­re­rek ken­di çö­zü­mü­nü ya­ra­ta­bil­me­si için bir si­lah ola­rak iş­çi-emek­çi par­ti­si, bu­lun­du­ğu­muz so­mut ko­num­dan ile­ri­ye doğ­ru bü­yük bir adım ola­cak­tır. Bu sü­reç ya­şa­nır­ken, ay­nı za­man­da Le­ni­nist dev­rim­ci par­ti­nin ku­ru­lu­şu için de mü­ca­de­le ve­ri­le­bi­lir ve ve­ril­me­li­dir”1 Devamı

  1. PGB SOSYALİZM: Kitlesel ve Sosyalist bir Emek Partisi için, bro. diz.  4, 1995, s. 2. []