Kit­le­sel Bir İş­çi Par­ti­si­nin İn­şa­sı­nın İm­kan­la­rı Üze­ri­ne

— Şadi OZANSÜ

Uzun­ca bir sü­re­dir Tür­ki­ye’de, ser­ma­ye­den ve onun dev­le­tin­den ba­ğım­sız kit­le­sel bir iş­çi sı­nı­fı par­ti­si­nin in­şa­sı­nın ge­rek­li­li­ğin­den söz edi­yo­ruz. Bu öne­ri­mi­ze sı­nıf mü­ca­de­le­ci iş­çi ke­sim­le­rin­den ol­duk­ça olum­lu tep­ki­ler al­ma­mı­za rağ­men, sos­ya­list sol­dan, kuş­ku, kay­gı ve “ih­ti­yat” tav­si­ye­sin­de bu­lu­nan tel­kin­ler­le kar­şı­la­şı­yo­ruz. Bu ba­kı­şın al­tın­da ya­tan ne­de­ni sa­de­ce mo­ral bo­zuk­lu­ğu ve­ya ya­şa­nan ye­nil­gi­ler­le açık­la­ma­ya ça­lış­ma­nın mad­de­ci bir yak­la­şım ol­ma­dı­ğı ka­nı­sın­da­yım. Devamı

Kitlesel İşçi Partisi Reformist Olmak Zorunda Değildir!

— Troç­ki ile Kit­le­sel İş­çi Par­ti­si Üze­ri­ne Tar­tış­ma

Der­gi­mi­zin bir ön­ce­ki sa­yı­sın­da Troç­ki ile 1930’lu yıl­lar ABD’sin­de “kit­le­sel bir iş­çi sı­nı­fı par­ti­si”nin im­kan­la­rı üze­ri­ne yü­rü­tü­len bir tar­tış­ma­yı ya­yın­la­mış­tık. Bi­lin­di­ği gi­biIV. En­ter­nas­yo­nal’in1938 “Ge­çiş Prog­ra­mı”na ze­min teş­kil eden bu tar­tış­ma, o sı­ra­lar, Troç­ki ile Ame­ri­kan Sos­ya­list İş­çi Par­ti­si­nin yö­ne­ti­ci­le­ri ara­sın­da sür­dü­rül­müş­tü. Ame­ri­kan Sos­ya­list İş­çi Par­ti­si­nin yö­ne­ti­ci­le­rin­den Can­non, Shacht­man ve Dun­ne 1920 yı­lın­da Ame­ri­kan Ko­mü­nist Par­ti­si­nin ku­ru­cu­la­rı ara­sın­da ve da­ha son­ra­ki yıl­lar­da da Ulus­la­ra­ra­sı Sol Mu­ha­le­fet’te yer al­mışdev­rim­ci Mark­sist­ler­di. ABD’de kur­muş ol­duk­la­rı par­ti IV. En­ter­nas­yo­nal’in üye­si en bü­yük dev­rim­ci iş­çi ör­gü­tüy­dü. Da­ha ön­ce­ki sa­yı­da söz ver­di­ği­miz üze­re, bu sa­yı­mız­da Troç­ki ile Sos­ya­list İş­çi Par­ti­si yö­ne­ti­ci­le­ri ara­sın­da sür­dü­rü­len il­ginç tar­tış­ma­nın bir baş­ka bö­lü­mü­nü su­nu­yo­ruz. PGB Sosyalizm Devamı