Yeniden çıkarken

— Yayın Kurulu

Pat­ron­suz, Ge­ne­ral­siz, Bü­rok­rat­sız SOS­YA­LİZM ga­ze­te­si­ni yıl­ba­şın­dan bu ya­na çı­kart­mı­yo­ruz. Eli­niz­de­ki der­gi, bu bi­çi­miy­le ar­tık bir iş­çi ga­ze­te­si de­ğil­dir. Bu an­cak bir iş­çi ga­ze­te­si­ne mal­ze­me teş­kil ede­cek olan po­li­tik ar­ka pla­nı sun­ma­ya ça­lı­şan bir ya­yın iş­le­vi gö­re­cek­tir. Kuş­ku­suz, bu du­rum, kit­le­sel bir iş­çi par­ti­si­nin olu­şu­mu­na des­tek ve­re­cek bir iş­çi ga­ze­te­si ge­rek­li­li­ği­ni or­ta­dan kal­dır­mı­yor. Tam ter­si­ne, Pat­ron­suz, Ge­ne­ral­siz, Bü­rok­rat­sız SOS­YA­LİZM böy­le bir iş­çi ga­ze­te­si­nin, baş­ka sı­nıf mü­ca­de­le­ci çev­re­ler­le de bi­ra­ra­ya ge­li­ne­rek çok da­ha et­ki­li ve güç­lü bir bi­çim­de ya­yın­lan­ma­sı için elin­den ge­len tüm ça­ba­yı gös­te­re­cek­tir. An­cak, bu ara­da, kit­le­sel­leş­me­yi he­def alan bir iş­çi ga­ze­te­si­nin sü­tun­la­rı­na sığ­ma­ya­cak olan po­li­tik tes­pit ve de­ğer­len­dir­me­ler de dev­rim­ci Mark­sist bir ha­re­ket için  ol­maz­sa ol­maz bir ge­rek­li­lik­tir. Ye­ni bi­çi­miy­le PGB SOS­YA­LİZM bu iş­le­vi ye­ri­ne ge­tir­me­ye ça­lı­şa­cak­tır.

Önümüzdeki sayıda kapsamlı bir ÖDP değerlendirmesinde buluşmak üzere …