Mumbay Dünya Konferansı Sonuç Bildirgesi

Savaşa, Sömürüye ve Güvencesiz Çalıştırmaya Karşı Dünya Konferansı (Mumbay-Hindistan, 18-20 Kasım 2016) delegelerinin Mumbay Manifestosu’nu yaygın biçimde imzalamaları ve bu şekilde Savaşa ve Sömürüye Karşı Uluslararası İşçi Komitesi’ni kurmalarının ardından aşağıdaki Sonuç Bildirgesi konferans Başkanlık Divanı adına delegelere sunulmuştur:

Mumbay Dünya Konferansı’nda delegeler söz alarak tüm dünyadan işçilerin ve işçi örgütlerinin desteğini talep eden farklı girişimleri ve kampanyaları gündeme getirdiler.

1) Mumbay Konferansı kendisini uluslararası işçi hareketinin en iyi gelenekleriyle süreklilik içerisinde görür. Özellikle de işçilerin ve militanların, farklı ülkelerdeki işçiler arasındaki ilişkileri ve ortak eylemleri güçlendirmek için her koşulda özgürce dolaşabilmeleri gerektiğinin altını çizer. Bu nedenle Konferansımız, birçok delegenin katılımına mani olan tüm engelleri kınamaktadır. Özellikle, vize verilmeyerek katılımları engellenen Rubina Jamil’e ve tüm Pakistanlı yoldaşlarımıza – Afganistan’dan bir yoldaşımızın önerisi doğrultusunda- kardeşçe selamlarımızı iletiyoruz.

2) Konferansımızda, aralarında dört buçuk yıldır hapiste olan 11 işçinin de bulunduğu, büyük baskı gören Maruti Suzuki’deki (Hindistan) işçilerin mücadelesi ile ilgili bilgi verilmiştir. Konferansımız tüm katılımcılarına 2016 yılı bitmeden işçi heyetleriyle ülkelerindeki Hindistan elçiliklerine gitmeleri ve halen hapiste olan 11 Maruti Suzuki işçisinin derhal salıverilmesini ve sendikaları Maruti Suzuki İşçileri Sendikası (MSWU) için tüm sendikal hakların tanınmasını talep etmeleri çağrısını yapmaktadır.

3) Grevler, gösteriler ve diğer eylemler işçilerin taleplerinin karşılanması için başvurabilecekleri yegane araçlardır. Bu eylemlerin her biri meşrudur. Özellikle:

Almanya’dan bir delege çokuluslu Amazon firmasının sendika karşıtı ve aşırı sömürüye dayalı uygulamaları hakkında bilgi vermiştir. Bu şirkete geri adım attırmak ve işçilerin meşru taleplerinin karşılanmasını sağlamak için yürütülen uluslararası kampanyanın bilgisi paylaşılmıştır.
Meksika’dan bir delege San Quintin’deki (Baja California, Meksika) bağımsız sendikalarının tanınması ve bir toplu sözleşme yapılması için mücadele eden on binlerce tarım işçisinin mücadelesi ile ilgili bilgileri aktardı.
Güney Afrika/Azanya’dan genç delegeler ücretsiz, sömürgecilikten arındırılmış bir eğitim için Harçlar Düşürülmeli kampanyası ile ilgili bilgi verdiler. Delegeler bu kampanyaya destek verilmesi ve Güney Afrika yetkililerine öğrenci faaliyetlerine yönelik baskılara son verme çağrısı yapılması taleplerini dillendirdiler.
Meksika’nın petrol işletmesi PEMEX’i Savunma Ulusal Komitesi, Meksika’nın petrol kaynaklarının ve petrokimya sanayinin özelleştirilmesi yönündeki yabancı çokuluslu şirketlerin yoğun saldırılarına karşı yürütülen mücadele konusunda bilgi verdi.
Brezilya’dan bir delege gayrimeşru Michel Temer hükümeti tarafından eğitim bütçesinde yapılan kesintilere tepki olarak yüzlerce lise ve üniversitenin işgali eylemleri ile ilgili konferansımızı bilgilendirdi.
Birçok delege çok sayıda mesaj ile ulusları boğazlamakta olan dış borçların halkın borcu olmadığını dile getirdi; Konferansımız birçok işçi ve halk örgütünün dile getirdiği tüm dünyada bu borçların silinmesi talebine kendi sesini katmaktadır.

4) Her koşulda tüm dünyadan işçiler meşru hakları için mücadele etmek için örgütlenen ve patronlardan veya devletten baskı gören işçi sınıfı kardeşleri ile dayanışma içindedirler:

Konferansımızda iki Çinli işçi militan, Çinli işçilerin “toplumsal düzende huzursuzluk çıkarmak” suçlamasıyla hapse atıldığı bilgisini paylaşarak bu konuda yapılacak bir araştırma için bir uluslararası işçi komisyonu kurulması talebini dile getirdi.
Romanya’dan kendisi de yıllarca hapiste kalmış olan bir işçi militanı, 1999 yılındaki maden işçilerinin grevinden dolayı hapse atılan maden işçileri sendikası lideri hakkında bilgi verdi.
ABD’deki Siyahların Yaşamı Değerlidir (Black Lives Matter) hareketinin üyesi olan bir delege tarafından bu ülkedeki Siyah nüfusa, özellikle de Siyah gençlere yönelik artan baskı ve polis infazlarıyla ilgili bilgi verildi.
Meksika’daki bir delege Palenque (Chiapas) sağlık çalışanları tarafından ulusal kamusal sağlık hizmetleri sisteminin özelleştirilmesine karşı yürütülen mücadele ve karşılaşılan baskılar, özellikle de greve gittikleri için işten atılan 156 çalışan ile ilgili bilgi verdi.
Meksika’daki bir delege tarafından eğitimin özelleştirilmesine karşı devlet okullarındaki öğretmenler tarafından gerçekleştirilen grevin karşı karşıya kaldığı baskılarla ilgili bilgi verildi.
Konferansımıza bir mesajla bilgi ileten Filipinler işçi militanları ülkenin en büyük serbest ticaret bölgesinde GAP markasının tedarikçisi Faremo International işçilerinin yürüttüğü mücadele hakkında bilgi verdiler. İşçiler burada patronların sendika karşıtı baskılarına karşı mücadele ediyorlar ve işten çıkartılmış tüm işçilerin işe iadesini ve toplu sözleşmeye uyulmasını talep ediyorlar.

Tüm bu durumlara ilişkin olarak Konferansımız baskılara derhal son verilmesini ve hapsedilmiş tüm işçi militanlarının derhal salıverilmesini talep eder.

5) Mumbay Konferansı emperyalist ülkeler tarafından yürütülen tüm savaşlara, askeri müdahalelere ve işgallere karşıdır. Bunların tümü ulusların egemenliğinin ve kendi kaderlerini tayin hakkının ihlalidir. Bu nedenle Konferansımız, özellikle de katılan delegelerin vermiş oldukları bilgiler doğrultusunda, ulusların egemenliğinin tanınmasını destekler:

Haiti: BM-MINUSTAH birliklerinin Haiti’den derhal geri çekilmesini talep eden uluslararası kampanyanın yaygınlaştırılması.
Morityus: Diego Garcia’daki ABD askeri üssünün kapatılması doğrultusundaki uluslararası kampanyanın yaygınlaştırılması.
Afganistan: 15 yıldır bu ülkeyi işgal etmiş, halkını katletmiş ve diğer birçok ülkedeki gibi milyonlarca kadın, çocuk ve erkeğin diğer ülkelere göçüne yol açmış olan NATO birliklerinin derhal geri çekilmesi çağrısı.
Zimbabwe: Uygulanan ambargoya son verilmesi, ülkenin toprak mülkiyeti ve kendi kaderini tayin hakkına ilişkin politikalarının geriletilmesi yönündeki uluslararası kurumlar aracılığı ile yapılan baskılara son verilmesi kampanyasının yaygınlaştırılması.

6) Konferansımızda 8 Mart 2017’nin tüm ülkelerde 8 Mart 1917’de Rus Devriminin yolunu açmış olan Rus kadınları selamlayarak kutlanması çağrısı da dile getirildi.

7) Ayrıca, Konferansımızda yedi ülkeden genç delegelerin yaygınlaştırılmasını istedikleri Savaşa, Sömürüye ve Güvencesiz Çalıştırmaya karşı Gençliğe bir Çağrı yapıldı.

Savaşa, Sömürüye ve Güvencesiz Çalıştırmaya karşı Mumbay Dünya Konferansı Manifestosu ve İlk İmzacılar Listesi

Savaşa, Sömürüye ve Güvencesiz Çalıştırmaya karşı Dünya Konferansı

Mumbay-Hindistan (18-19-20 Kasım 2016)

Bizler 28 ülkeden [ABD, Afganistan, Almanya, Avusturya, Belarus, Belçika, Benin, Brezilya, Çin, Fransa, Güney Afrika/Azanya, Haiti, Hindistan, İngiltere, İsveç, İtalya, Kore, Macaristan, Meksika, Morityus, Portekiz, Romanya, Rusya, Şili, Togo, Türkiye, Ukrayna, Zimbabwe] 350 delege olarak farklı geleneklerden gelen sendika militanları ve işçi sınıfı hareketinin farklı akımlarının temsilcileriyiz. Savaşa, Sömürüye ve Güvencesiz Çalıştırmaya karşı Dünya Konferansı için Mumbay’da (Hindistan) bir araya geldik.

Konferansımız ayrıca diğer 20 ülkeden [Arjanjin, Avusturya, Bangladeş, Burundi, Çek Cumhuriyeti, Ekvador, Filipinler, İspanya, İsviçre, İzlanda, Japonya, Kanada, Norveç, Pakistan, Peru, Polonya, Porto Riko, Ruanda, Tunus, Yunanistan] siyasi militanlar ve sendika militanları tarafından da desteklendi ve geliştirildi.

Müzakerelerimiz sonucunda aşağıdaki kararı aldık ve tüm dünya işçilerine yaygınlaştırmayı kararlaştırdık:

Savaşa, Sömürüye ve Güvencesiz Çalıştırmaya karşı Mumbay Manifestosu (20 Kasım 2016)

Şu bir gerçek: Savaş tüm kıtalarda yaygınlaşmaya devam ediyor, sömürünün derinleşmesi sürüyor ve güvencesiz emek gitgide daha genel bir hal alıyor.

Savaş: Konferansımız savaşların, müdahalelerin, işgallerin, askeri üslerin ve ayrıca yeni çatışma tehlikelerinin hızla çoğaldığı bir dönemde toplandı. Birçok heyet, bölgelerindeki çatışma durumlarından dolayı Konferansımıza katılamadı.

Bu savaşların diktatörlüklere ve/veya terörizme karşı verildiği ve dolayısıyla meşru olduğunu iddia edenlere elimizdeki gerçeklerle yanıt vermek istiyoruz. Gerçekler, emperyalist sistemin varlığının ve yağma politikalarının devamını teminat altına almak için barbarlığa yol verdiğini ortaya koymaktadır. Ortadoğu’yu kanlı bir kaos içine sokmuş, koskoca ülkeleri altüst etmiş ve milyonlarca kadını, erkeği ve çocuğu en gaddar koşullarda göç yollarına düşmeye mecbur bırakmış olan bu sistemdir.

Sömürü: Tüm ülkelerde ve tüm kıtalarda işçi hakları, kolektif güvenceler, sosyal güvenlik sistemleri ve örgütlenme hakkının kendisi çürüyen bir kapitalist rejim tarafından geriye götürülmektedir; çünkü bu rejim hayatta kalmak için daha vahşi sömürü koşullarını oluşturmak zorundadır.

Kitlesel işsizlik kural haline gelmektedir. İş kanunları sömürü koşullarındaki her türlü hukuki kısıtlamayı ortadan kaldırmayı hedefleyen bir saldırı altındadır.

Her yerde emekçi kitlelerin haklarını kısıtlamak –ve onların direncini kırmak– için mevcut rejimler demokrasiye, ulusal egemenliğe ve halkların kendi kaderini tayin hakkına saldırmaktadır.

Bu rejimler her yerde “serbest ticaret bölgeleri”ni ve işçi sınıfını bölmeyi, işçi haklarını geriye götürmeyi ve emek maliyetini düşürmeyi hedefleyen bölgesel kurumları oluşturmaktalar.

Büyüme ve kalkınma adı altında çiftçiler ve köylüler mülklerin ele geçirilmesi yoluyla topraklarını kaybetmektedir.

Her yerde sömürücüler ve onların hükümetleri işçi örgütlerini–en çok da sendikaları- patronların planlarına tabi olmaya zorlayacak baskılarını yoğunlaştırmaktadır.

Güvencesiz çalıştırma: Dün bu konu Asya’daki, Afrika’daki ve Latin Amerika’daki ülkelerle sınırlı bir sorundu. Bugün ise endüstrileşmiş ülkeler dâhil tüm ülkelerde baskın durum haline geliyor.

Sömürücüler için hedef tüm işleri güvencesiz hale getirmektir. Güvencesiz çalıştırma; kolektif haklar ve güvencelerin kitlesel imhası için ve işçilerin her türlü bağımsız örgütlenmesine karşı kullanılan bir silahtır.

Bu beladan en fazla etkilenen genç nesillerdir; sömürü düzeninin gereksinimleri yüzünden onların geleceği çalınmaktadır.

Yirmi beş yıl önce emperyalizmin bütün güçleri, SSCB’nin dağılmasını, bütün dünyada işçilerin kolektif hak ve güvencelerine yönelik şimdiye dek görülmemiş ölçekteki bir saldırıyı başlatmak ve işçi militanları üzerindeki baskıyı artırmak için bir sinyal olarak gördü.

Mumbay’daki Dünya Konferansının toplanması için yapılan Çağrı bu konuda şunları ileri sürmektedir: “Bu Dünya Konferansı çağrıcılarının elbette bu olayın sebepleri hakkında farklı tahlilleri olabilir. Yönetici sınıflar gibi işçileri savunduğu iddiasında olan pek çok lider de kapitalist sistemin ve üretim araçlarının özel mülkiyetinin ‘aşılamaz bir ufku’ teşkil ettiğini ileri süren konuşmalar yapmışlardır.

Deneyimlerimiz son 25 yıldır bize göstermiştir ki, ne zaman işçi örgütleri, önderlikleri tarafından, işçi haklarına yönelik saldırıların karşısında mücadele etmek yerine, bu “aşılamaz ufuk” adına saldırılara eşlik etmeye yönlendirildiyse; ne zaman bu önderlikler “kötünün iyisi” adına emek karşıtı bu saldırıları hafifletme arayışında oldularsa, sonuç değişmez bir şekilde işçi sınıfı, işçi hakları ve demokrasi adına, çoğu kez de büyük adımlarla, geri çekilmeler olmuştur.

Ve işçi hareketinin bağımsızlığı alanındaki geriye gidişler her zaman barış konusunda ve ulusların egemenliği konusundaki geriye gidişlerle kol kola gitmektedir.

Biz aşağıda imzası olan ve bu Mumbay Manifestosu’nu yayınlayanlar, geçtiğimiz 25 yılın, bize açık bir şekilde, sınıf mücadelesinin tarihin itici gücü olmayı sürdürdüğünü gösterdiğini ileri sürüyoruz. Bizler insan uygarlığının, barışın ve demokrasinin gelişmesinin, en başta ve en çok, tüm dünyada sömürülenlerin ve ezilenlerin kendi örgütlerinin bağımsızlığını koruyabilmelerine bağlı olduğunu yineliyoruz. Tüm dünya genelinde gerçekleşen genel grevlerin, milyonların gösterilerinin sayısını artık takip edemez olduk. Başarısız bir kapitalist sistemin çıkarlarını muhafaza etmek için; IMF, Dünya Bankası ve Avrupa Birliği gibi kapitalistlerin çıkarlarını savunan büyük uluslararası kurumların dikte ettiği politikaları uygulamak için sorumluluk üstlenmiş olan farklı siyasal kanatlardan hükümetlere karşı işçilerin, köylülerin ve öğrencilerin bir sınıf olarak ayağa kalktığı kitle hareketlerinin sayısını izleyemiyoruz.

Yirmi beş yıl önce ABD öncülüğündeki Irak saldırısının arifesinde İspanya Barcelona’da savaşa ve sömürüye karşı bir Dünya Konferansı toplanmıştı. Bu konferansın sonuç metninde şu açıklanmıştı: “Emperyalizmin hizmetine giren her çeşit siyasal kanattan hükümetler, savaş bahanesiyle tüm haklarımızı ve sosyal kazanımlarımızı ortadan kaldırma çabasına girecekler. (…) Savaş, işçi örgütlerinin –özellikle de sendikaların- bağımsızlığını tehdit eden, bu örgütlerin Devlete tabi kılınmasına yönelik katmerli bir saldırı anlamına gelmektedir.

1991 yılındaki bu konferansta İşçi Enternasyonali için İşçilerin ve Halkların Bağlantı Komitesi (ILC) kuruldu. ILC de sonrasında Paris’te (Fransa), San Francisco’da (ABD), Madrid’de (İspanya), Berlin’de (Almanya) ve Cezayir’de bir dizi dünya konferansı organize etti. Mumbay’da yer alan birçok delege Barcelona Konferansına ve onu izleyen diğer konferanslara da katıldı. Mumbay’a katılan diğer bazı delegeler, bu hareketin, işçi hareketinin bağımsızlığını ve yönetici sınıfın saldırısına eşlik etme politikalarına karşı bir direniş hareketini öne çıkararak tüm kıtalara yayılmasını göz önüne alarak konferansa katılım gösterdiler.

Mumbay Konferansının başarısı bu direniş yoluna koyulmuş olan tüm siyasi ve sendikal güçleri kalıcı bir şekilde bir araya getirecek ve sınıfın bağımsızlığının yolunu arayan ve uluslararası düzeyde birliği isteyen herkes için –sınıf hareketi içerisinde hangi gelenekten gelirlerse gelsinler- bir çatı oluşturacak bir girişimi gerekli kılmaktadır.

İşte bu nedenle sömürü ve baskı zincirlerinden kurtulmak için eyleme geçmeye hazır olan tüm güçlere çağrı yapıyoruz; onlara barbarlık, savaş ve sömürü dünyasının yerine uluslar ve işçiler arasındaki uyumlu bir işbirliğinin geçeceği bir dünyaya doğru ilerlemek için uluslararası düzeyde ve her bir ülkede örgütlenmeleri için çağrıda bulunuyoruz.

İşte bu sebeple bu Manifestonun imzacıları bir İşçi Enternasyonali için Savaşa ve Sömürüye Karşı Uluslararası İşçi Komitesini kurmaya karar vermişlerdir.

Konferansımızın başlığının gururla ifade ettiği gibi Enternasyonal’in sözleri ile söylersek: Barbarlığa, savaşa ve ulusların parçalanmasına karşı “Enternasyonalle kurtulur insanlık!

Mumbay Manifestosu İlk İmzacıları

Türkiye’den ilk imzacılar:

Korkut Boratav, profesör doktor – 2011 Cezayir Dünya Konferansı delegesi; Fikret Başkaya, profesör doktor, Türkiye ve Ortadoğu Forumu – Özgür Üniversite; Ertuğrul Ahmet Tonak, profesör doktor – 2011 Cezayir Dünya Konferansı delegesi; Gençay Gürsoy, profesör doktor – 2011 Cezayir Dünya Konferansı delegesi; Atilla Özsever, akademisyen – gazeteci; Cengiz Arın, akademisyen; Cemal Bilgin, Taş.İş-Der; Tarık Safak, İşçi Kardeşliği Partisi (İKP); Şadi Ozansü, İşçi Kardeşliği Partisi (İKP) Genel Başkanı; Hüsnü Öndül, İnsan Hakları Derneği (İHD) – İnsan Hakları Akademisi Kurucu Başkanı; İshak Kocabıyık, Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) Genel Sekreteri; Yaşar Avcı, İşçi Kardeşliği Partisi (İKP) MYK üyesi; Fulya Ayata, İşçi Kardeşliği Partisi (İKP) MYK üyesi; Birsen Yeşilkanat Kaya, Sağlık-İş üyesi; Kenan Okta, Maden-İş Eskişehir-Kırka Şubesi üyesi; Haluk Altay, Makina Mühendisleri Odası – İzmir Şubesi üyesi.

Tüm imzaları aşağıda görebilirsiniz:

ABD: Alan Benjamin, San Francisco Labor Council [for id. only]; Colia L. Clark, Judicial Violence Symposium; Guadeloupe-Haiti Tour; Grandma for Mumia Abu Jamal; Free Russel Maroon Shoatz; Eco Socialist Movement; Lindsay Koli, Black Lives Matter; Chris Silvera, Local 808, International Brotherhood of Teamster [for id. only]; Ed Rosario, President, NY LCLAA (AFLCIO) [for id. only]; Carol Gay, New Jersey State Industrial Union Council [for id. only]; Allan Fisher, AFT 2121 [for id. only]; Donna Dewitt, President Emeritus, South Carolina AFL-CIO [for id. only]; Rodger Scott, AFT 2121 [for id. only]; Ralph Schoenman, author, lecturer; Mya Shone, author, labor rights organizer; Millie Phillips, Editorial Board, The Organizer; Hal Sutton, UAW-retiree; Larry Duncan, Labor Beat Cable-TV Series, Chicago [for id. only]; Nancy Wohlforth, Secretary-Treasurer Emerita, OPEIU [for id. only]; Gene Bruskin, Founding member, US Labor Against the War [for id. only]; Saladin Muhammad, Southern Workers Assembly [for id. only]; Nativo López, Hermandad Mexicana Nacional; Jack Rasmus, SEIU 1021, St. Mary’s College, Economic Dept.; Michael Carano, Retired Teamsters Union; Lynn Spivey (pers. cap.); Jerry Levinsky, SEIU 509 [for id. only]; Jim Lafferty, Executive Director Emeritus, National Lawyers Guild, Los Angeles.

AFGANİSTAN: Noor, Left Radical of Afghanistan (LRA); Sami, LRA Youth.

ALMANYA: Peter Salmüller; Claudia Schuller; Klaus Schuller, SPD, AFA, EVG; H.W. Schuster, Afa SPD Düsseldorf, Ver.di; Jürgen Hiepe, SPD AfA Düsseldorf, IG Metall; Sidonie Kellerer, GEW (pers.cap); Wilfried Klapdor, SPD-AfA Düsseldorf, ver.di; Christian Krähling, company Council AMAZON, ver.di (pers.cap); Peter Kreutler, vice-president of AfA Düsseldorf, Ver. di delegate (pers.cap.); Mechthild Middeke, ver.di Union secretary (pers.cap.); Hans Jörg Miller, AfA Düsseldorf, ver.di; Norbert Müller, AfA Frankfurt/M., ver.di; Heiner Reiman, IG Metall union secretary (pers.cap.); Sven Rothe ver.di AMAZON (pers.cap.); Bodo Schoo, SPDAfA Düsseldorf, IG Metall; Heimgard Schüller, IG BAU trade-unionist; Anna Schuster, ver. di- delegate Düsseldorf (pers.cap.); Karsten Schuster, ver.di Lüdenscheid; Birgit Schutz, AfA Düsseldorf, member of Company Council, NGG union; Ismail Eren, AfA Düsseldorf, TSD/Turkish social-democrats of Düsseldorf, member of the leadership; Dürdane Tutmaz Eren, TSD/Turkish social-democrats of Düsseldorf, president.

AVUSTURYA: Matthias Lauer, ACUS başkan, member of the national council of the SPÖ (pers. cap.), member of GPA union.

BANGLADEŞ: Rafiqujjaman, President, Bangladesh Jatiyo Sramik Federation (BJSF); Shamimara, Secretary BJSF; Mujibar Rahman, Secretary (Dinajpur), BJSF.

BELARUS: Yuri Glushakov, Social movement “Razam”.

BELÇİKA: Laetitia Coucke, student; Serge Monsieur, trade unionist (pers. cap.); Monique Lermusiaux, retired trade unionist; Claire Thomas, teacher trade unionist; Djazia Boudaoud, teacher trade unionist; Philippe Ferdinande, healthcare trade unionist; Maurice Mateke, student; Jacques Allard, retired; Roberto Giarrocco, public services trade unionist; Gaetan Coucke, teacher trade unionist.

BENİN: Innocent Assogba, Confédération syndicale des travailleurs du Bénin (CSTB); Paul Esse Iko, CSTB; Yovo Serge Dossou, Syndicat national des personnels de l’enseignement secondaire (SYNAPES); Jean-Pierre Koucou, Syndicat national des enseignants contractuels du Bénin (SYNECOB); Soule Salako, Syndicat national des travailleurs des services de la santé humaine du Bénin (SYNTRASESH).

BREZİLYA: Ney Ferreira, Workers Party activist and trade unionist; Daniel Nodari, CUT trade-unionist, Curitiba (Parana); Anisio Garcez Homem, Workers Party activist, Curitiba (Parana); Claudio Ribeiro, labour lawyer, founding member of the Workers Party (Parana); Johnson G. Homem, Workers Party activist (Florianopolis); Marina de Godoy, teacher, Municipal Executive of the Workers party – Curitiba (Paraná); Rodrigo Rossi, teacher (Paraná); Claudia Caramez, teacher, (Paraná); Alex Ferreira Garcia, teacher (Paraná)

BURUNDİ: Richard Hatungimana (Workers and Democracy Party, PTD); Jérôme Sinzinkayo (PTD); Eugène Habonimana (PTD); Zacharie Niyukuri (PTD); Abel Nshimirimana (PTD); Jean Claude Ndikumwenayo, student; Donatien Girukwigomba, student; Albert Bwashi, tradeunionist; Philippe Ntahomvukiye, trade-unionist; Justin-Désiré Ndikuriyo; trade-unionist.

BÜYÜK BRİTANYA: (all pers. cap.) Nick Phillips, Southwark Trade Union Council; John Sweeney, UCATT; Mike Calvert, Deputy Secretary Islington Unison; Ian Hodson, National President of the Bakers Union BFAWU; Adrian Kennett, Unison NEC; Naomi Fearon, NUT and Socialist Educational Association NEC Wythenshawe and Sale East CLP; Jane Doolan, Secretary Islington Unison; Paul Filby, UCATT Secretary Construction Safety Campaign;  Terry Luke, Islington Unison; M. Nat Queen, University of Birmingham University and College Union UCU;  Henry Mott, Unite Southwark;  Doreen McNally, Women of the Waterfront, Mike Arnott, Secretary Dundee Trades Council, Charles Charalambous, freelance writer; Zarina Bhatia, Palestine Solidarity Campaign, Campaign for nuclear disarmament;  Raymond Mennie, Dundee Trades Council and Unite Dundee Area Activists Committee; Barbara Lowe, Islington Unison; Cllr Gill Kennett, Independent Hull; Fiona Monkman, Chair Islington Unison; Cllr Mouna Hamitouche, Islington Labour Councillor; Alex Wood, Islington Unison; Mark Lysaght, Islington Unison; Michael Calderbank, Islington Unison; Rachael Harris, Momentum; Sean Fox, Branch Secretary Haringey Unison; Cllr Makbule Gunes, Haringey Labour Councillor; Peter Durrant, Kings Lynn; Alex Barrett, NW Norfolk CLP.

ÇEK CUMHURİYETİ: Vladimíra Vítová & Petr Schnur, České mírové fórum (Czech Forum for Peace) CMF; Ivan David Nová republika (New Republic).

ÇİN: Hoi Go, Guangzhou; Apo Leong, HongKong;

FİLDİŞİ SAHİLİ: Mamadou Ouattara, CNESC (Coordination Nationale des Enseignants du Supérieur et Chercheurs de Côte d’Ivoire).

FİLİPİNLER: Partido Manggagawa (PM, Labour party).

FRANSA: Patrick Albert, trade unionist; Christine Aubery, UAS; Jacques Aurigny, trade unionist;  Jean-Pierre Barrois; Jean Bartholin, Loire Department Councillor; Karim Benmedjeber, teacher trade unionist; Thierry Bonus, trade unionist, Paris; Patrick Boulo, trade unionist, health sector; Jean-Marie Bourgoin, trade unionist, retired railworker; Thierry Brion, trade unionist, postal worker; Bernard Brizon, free thinker, peace activist; Rémi Candelier, trade unionist; Jean-Pierre Cassard, teacher trade unionist; Brigit Cerveau, teacher trade unionist; Claude Charmont, trade unionist; Bernard Chevreau; Mickaël Chilou, trade unionist  building industry; Guislain Chocun, trade unionist; Daniel Clerc, Councillor and railway worker trade unionist; Pascal Corbex, trade unionist  (pers. cap.); Gilles Cordival, Councillor; Katel Corduant, trade unionist, public services; François de Massot ; Pascal Dhennequin, trade unionist; Olivier Doriane, POID (Democratic Independent Workers’ Party); Fadila Doukhi, shop steward prison staff; Eric Dussin, trade unionist, telecommunication; Dominique Ferré; Yves Gandolfi, trade unionist, steelworker; Samuel Garnier, PG (Left Party); Daniel Gluckstein, POID; Grégory Gosse, trade unionist, metalworker; Allain Graux, PG, trade unionist; Murat Gunay, trade unionist, chemical industry; Laurent Gutierrez, PCF (French communist party); Marc Hebert, UAS; Lucette Hohmann, trade unionist; Eric Jarry, trade unionist, chemical industry; Martine Jarry, trade unionist; Fabrice Jolys, trade unionist, telecommunication; Jean-Jacques Karman, French Communist Party National Committee, Gauche communiste (Communist Left); Christel Keiser, Town Councillor, POID; Marylise Khun, deputy Mayor; Stephane Knapp, POID; Erdogan Koscun, trade unionist CGT Mahler Behr; Patrick Lartaut, PCF; Véronique Lartaut, PCF ; Christelle Leclerc, trade union activist ; François Leclerc, trade unionist; Fabrice Le Roux, trade unionist  health sector;  Fabienne Lodola, teacher trade unionist; Tristan Lombart, student; Francisco Lopera, trade unionist, steelworker; Yvon Luby, Former Mayor of Allones; Maria-José Malheiros, trade unionist, Paris; Norbert Malicet, trade unionist, CGT steel worker; Philippe Manenti, Chair Luxembourg based frontier workers defense committee; Lucie Marzaq, trade unionist  education administration, (pers cap.); Isabelle Michaud; Jean-Rolland Michel; Marie-Luce Mouly, Former co-ordinator PG (28); Alexia Muller, trade unionist; Baba Nabé, Town  Councillor, PS (Socialist Party); Jean-Pierre Normand, trade unionist; Antonio Oliveira, trade unionist and Socialist Party Councillor; Armel Paneri, trade unionist; Boris Papelier, trade unionist  building industry; Frederic Parisot, public services trade unionist; Hélène Peytavi, trade unionist; Marie Pichon, UAS ; Yves Poey, headmaster; Emmanuel Poisson, Nogent-le-Rotrou CGT Trades Council, Secretary; Raynald Prévost, trade unionist; Nicolas Puglia, trade unionist public services; Loïc Ribaud, Jeunesse révolution  (Revolutionary Youth); Gilles Robillard, CGT trade unionist; Jean-Jacques Rodriguez, trade unionist, glass industry (pers. cap.); Isabelle Rose, pers cap; Joëlle Rotré, trade unionist; Bernard Saas, POID; Stéphane Salembien, trade unionist steelworker; Gérard Schivardi, Mayor of Mailhac; Arsène Schmitt, Chair Moselle Frontier Workers defense Committee; Françoise Schum, Councillor; Sylvain Sigurani, trade unionist; François Standaert, teacher; Maurice Stobnicer; Michel Streb, (pers. cap.); Jacky Thaller, teacher trade unionist; Jacqueline Trinquet; Vincent Vassalo, teacher trade unionist; Thierry Vassy, trade unionist, hospital worker; Cathy Van Ballaer, political and trade union activist; Guillaume Vercruysse; Bertrand Vincent, trade unionist; Bernard Vinsot, trade unionist.

GÜNEY AFRİKA/AZANYA: Ashraf Jooma; Busisiwe Cathrine Seabe, “Fees Must Fall” & “End Outsourcing”; Fatimata Keitumetse Moutloatse, “Fees Must fall” & “End Outsourcing”; Thobile Ndimande, “Fees Must fall” & “End Outsourcing”; Mandla Phangwa; Bonginkosi Muchanga; Azikiwe Zweni; Lucky Radebe; Tumi Zwane; Mthetheleli Kasa; Mcebo Dlamini; Bongani Dlamini; Siyabonga Sithole.

HAİTİ: Berthony Dupont, editor, Haïti Liberté.

HİNDİSTAN: Nambiath Vasudevan, Trade Union Solidarity Committee (Mumbai); M.A. Patil, Sarva Shramik Sang president, NTUI Maharastra State (Mumbai); Franklyn D’Souza, Trade Union Solidarity Committee (Mumbai); Milind Ranade, KVSS, General secretary (Mumbai); Betkr Sunanda Chandrakat (Ahmednagar); Nilesh Kumar Parmar, General Secretary, Gujarat Working Class Union (Bharuch); Sanjeev Kumar Nayak, Odisha Domestic Workers Union (Bhubaneshwar); Ashok Kumar, Hotel Workers Union (Delhi); Vinod Kumar Waliya, Hotel workers Union (Delhi); Gopal Mishra (Delhi); Cyril Fernandes, Goenchon Kamdar Ekvot (Goa); Tushar R. Mestry, Goenchon Kamdar Ekvot (Goa); MeenaSur, Gharelu Mahila Kamgar Union (Kanpur); MonaSur, Kapda Millmazdoor Union (Kanpur); P. Krishnammal, NTUI- Kerala State, Cleaning Destination Workers Union (Kerala); Abdul Latheef, KSEB Karar Thozhi Lali Federation (KKTF. NTUI) (Kerala); P. N. Sanathanan (Kerala); K.S. Yesodhara Devi, NTUI- Kerala State, Cleaning Destination Workers Union (Kerala); R. H. Acharekar, TUSC (Mumbai) ; Paankhi Agrawal, Ambedkar Periyar Phule Study Circle, IITB (Mumbai); K.S. Ahire, BEST Kamgar Union Kamgar Aghadi (Mumbai); Praful Anant Salvi, MGKU (Mumbai); Govind Balkrishna Sawant, Association of engineers (Mumbai); Nalini Chandrakant Rout, Maharahstra Rajya Anganwadi Sanghatana (Mumbai); A.G. Chitnis, OTIS (Mumbai) ; Muralidhra Dekhane (Mumbai); Prashant Deorukhkar, DHL Employees Union (Mumbai) ; Ramdas Dinkar Nikam (Mumbai); Ptarick Fernandes (Mumbai) ; Prashant Gaikwad, MGKU (Mumbai); Vernon Gonsalves (Mumbai); Deepti Gopinath (Mumbai) ; Shankar Gunde, Reliance Workers, Mumbai electric employees Union (Mumbai); Denzil John, Hindustan Lever Employees Union (Mumbai); Mukhund Kadam, Sarva Shramik Sang (Mumbai); Raju Kadam, Mumbai Electric Employees Union (Mumbai); Abhay Khedekar, DHL Employees Union (Mumbai) ; Ravindra Krushna Khedekar, MGKU (Mumbai); Kranthi Kumar, APPSC, Mumbai (Mumbai); J.F. Lewis, MGKU (Mumbai); Khan Mehboob Bismillah, MGKU (Mumbai); M.S. Nair, Blue Star Workers Union (Mumbai); Raju Narangikar (Mumbai); M. J. Pandey, Brihan Mumbai Union of Journalist (Mumbai); Patil Pandurang Dnyandeo, MGKU (Mumbai); Ashok Prahlad Baviskar, MGKU (Mumbai); Harish Raghunath Surve (Mumbai); Rajendra Ramchandra Nikam (Mumbai);  D. Rashmi (Mumbai); Salim Saboowala (Mumbai); Deepak Sawant (Mumbai); Geeta Seshu (Mumbai); Safaraz Shaikh, Oberoi Hotel employees Union (Mumbai); Ashok Shankar Ghajbiye, Association of Engineering Workers (Mumbai); Nayana Shevasi Walum, Maharashtra Rajya Anganwadi Sanghatana (Mumbai); Saidulu Singapanga, Reliance Workers (Mumbai); Vinay V. Tamhankar (Mumbai) ; Siddhrath Gourkhede, MGKU (Nagpur); Ratnakar Namdewrao Watkar, Secretary, Association of engineering Workers Mouda Unit of Hindalco Industries (Nagpur); Chandrabhansher Sing, MGKU (Nagpur); Nivesh Uchibeeyle, MGKU (Nagpur); Shantataraka N. Katkade (Nanded); Keshav Hanumant Ghafare, Thermax Kamgar (Pune); Neeraj Jain, Lokayat (Pune) ; Santosh Ranjane, NTUI Thermax Kamgar Sanghatana (Pune); Manju Meena Lakra, Bharatiya Gharelu Kamgar Snagh (Ranchi); Tushar Suresh Ghag, Kansai Nerolac Paints Employees Union (Ratnagiri); R. Ansari (Tamil Nadu); S. Gopal, CPDR Tamil Nadu (Tamil Nadu); M. Krishnamoorthy, Salt Workers Union, Unorganised Workers Federation, Thoothukudi (Tamil Nadu); A. Nainapanni (Tamil Nadu);  P. Richard, HEFOI (Tamil Nadu) ; M. Sugumaran, CPDR (Tamil Nadu); Varadarajendra, Karnataka Shramik Shakti; Juliet, (Tuticorin, Tamil Nadu);  S. Robinson, Democratic Fish and Fishery Workers Union (Tuticorin, Tamil Nadu); Ashwini Ajabrao Mahalle ; M. Anjapuli; Shailesh Avarsekar, DHL Employees Union; Dadarao Baburao Patekar, KVSS; Sonawane Balasaheb Hiraman, MGKU; Sweta Balvant Narsale, Oberoi Hotel HEFOI; Ankush Bhahiwade, Maharashtra Municipal Labour Union; Anandi Bhosale; Gurunath  R. Bhovad; Sarlatai Chabukswar, Anganwadi Sanghatana Sarv Sramik Sangh; Nilesh Datkhile; Suryamani Gaikwad, Anganwadi; Sandesh Gawade; Mahendra Hiwrale, Maharahstra Municipal Kamgar Union; J. Jayaghosh, KKTF- NTUI; Pravinkumar Jayaramulu Adimalla; Yadaiah Kannam; Kathirvel ; Nana Kedare; Aabess Khan, DHL Employees Union; Munish Kumar; Padma Kumar, Kerala Cable TV Workers Unity Centre (NTUI); R. Kumar; Alok Ladda, Thozhilalar Koodum ; Sunil Lahu Ghagare, KVSS; Raju Lokhade; Narendra Lomesh Chaudhari; N. Manoharan, HEFOI (HMS); Shivaji Mokal; Subhas Naik Jorge, Kamgar Rancho Ekvott, “Workers Unity” (Goa); Mahesh Param; Dilip Pawar; Vijay Pawar; John Peter, HEFOI (HMS); Kursakant Pimpalkar; Ramagounder; Narayan Raul, Otis Elevator’s Employees’ Union; Krishnan Saini; Mr. Sanjay Shelke, Maharashtra Kamgar Aghadi, MGKU; Mangala Saraf; Imran Shaikh; Madhavi Shinde, Anaganwadi; Datta Sonawane; Srirangam; M. Subbu; Devdas Subraj Prabhu, OTIS; Shobha Tadargi, Union of Anganwadi Supervisors; Rani Teja Sangheetha; Francis Thomas Jimmy, Hindustan Lever Employees Union; Deepak Tirlotkar; Milind Tirodkra, HEFOI; Kale Umesh Raghunath ; Suraj Uttam Hajane; Surendra Vairal, Hindustan Lever Employees Union; Raja Veeramudhu; T. Venkat, TN Labour; Chandrika Venkata, Thozhilalar Koodum; Ambre Vishnu Sadashiv, Kansai Nerolac Paints Employees Union.

İRLANDA: Six Counties: John Kennedy, Belfast; Micheal O’Neil, Derry; Micheal Sullivan, Derry. Republic of Ireland: Thomas Pringle TD (member of Parliament) – Independent – Donegal; Ciaran Campbell Mandate (North and West); Katrina Groves, teacher trade unionist.

İSVEÇ: Enamul Haq; Nadezhda Bravo Cladera, Stockholm University;

İSVİÇRE: Micky Zimmermann, Socialist Party member, City council member in Versoix, Geneva canton.

İTALYA: Dario Granaglia, FIOM- CGIL tradeunionist (per.cap); Lorenzo Mortara, FIOM- CGIL trade-unionist (per.cap); Lorenzo Varaldo, coordinator Movimento politico per’Abrogazione (MPA); Federica Marra, teacher, MPA; Stefania Giovando, MPA; Suelì Croce, worker, MPA; Kristian Goglio, CGIL-teachers union, Executive member, Torino; Monica Grilli; CGIL-teachers union delegate; Betty Raineri CISL-teachers union delegate; Gianni Guglieri, worker, UIL-chemical industry trade unionist; Vanna Ventre, teacher, TL Editorial board, MPA; Luigi Brandellero, worker, TL Editorial board, MPA; Ugo Croce, TL Editorial board, MPA; Valeria Busicchia, teacher, MPA; Alberto Pian; teacher, MPA; Andrea Monasterolo, worker, CGIL-chemical industry trade unionist; Alessandra Cigna, CGIL teachers union delegate; Felice Fazzolari, teacher, MPA; Claudia Poggio, teacher, MPA; Angela Fenocchio, teacher, MPA; Agata Pantella, teacher, MPA; Daniele Grego, CISL trade unionist; Alberto Ara, employee, former candidate at local elections for “Abrogazzione”; Cinzia Sannazzaro, Call Center employee, trade unionist

İZLANDA: The People’s Front of Iceland.

KANADA: Brian Ross Ashley, Executive member, Toronto-St. Paul’s NDP Association; retired hospital worker, former executive council member, SEIU Local 204; Paul Nkunzimana, activist, retired university teacher; Jean-Gabin Ntebutse, teacher, University of Sherbrooke; Alexis Ndimubandi, Researcher, Montréal.

KORE: Sikhwa Jung, trade unionist, metalworkers federation KCTU; Ha Sage Soo.

MACARİSTAN: Matyas Benyik, ATTAC; Droppa Gyoran Guztav, SZAB (Szervezok A Baloldalert – the Left organizers); Somi Judit, Anyiszonyan Klàra, Rona Péter, Rona Judit.

MEKSİKA: Gloria Gracida, teacher unionist; Melquiades Velueta Velueta, union leader, healthcare workers, Palenque, State of Chiapas; Raul Callejas, healthcare worker, State committee for a New Workers Federation; Andrés Cantoral, healthcare worker, Palenque; Daniel Martínez, State organization of democratic parents, Chiapas State; Russel Aguilar, teacher unionist and CORCI México activist; Misael Palma, SNTE-CNTE, Sección 7 retired, Chiapas state; Ricardo Castelo Castillo, Oil worker, Nanchital, Veracruz group for Trade-Union Renewal; Tirso Marin López, Minatitlan, Veracruz group for Trade-Union Renewal; José Armando Bemon Pérez, Nanchital, Veracruz group for TradeUnion Renewal; Juan Antonio Avalos, STUNAM worker; Ismael Ruiz, CORCI México activist; Liliana Plumeda, CORCI Mexico activist; Juan Carlos Vargas, university teacher, CORCI México activist; Jesús Casillas Arredondo, CORCI México activist; Marco Antonio Morales, “maquiladora” worker; Alejandra Rivera, OPT Tijuana member; Joaquín Torres, OPT Tijuana member; Luis Carlos Haro, student, OPT Tijuana member; Josué Valenzuela, student, Student committee to defend public education, Tijuana (EDUP TJ).

PAKİSTAN: Rubina Jamil, general secretary All Pakistan Trade Union Federation (APTUF), president All Pakistan Workers Confederation; Khursheed Ahmeed, General secretary, All Pakistan Workers Confederation; Mohammad Anwer, president APTUF, chief organizer, Railway Workers Union (Workshop); Mohammad Ilyas, Joint secretary, Workers union Nisar art press, joint sec. APTUF; Saeed Gujjar, executive member APTUF; Mohammad Arif, General sec., United Foam employees union; Mohammad Ashraf, secretary APTUF; Rao Nasim, Deputy general secretary, Railway workers union (open line); Amna Younas, Progressive youth; Rehmatullah Khan, Progressive youth; Mohammed Mehmood, Progressive youth.

PERU: Luis Olivencia Baldassari, former Bank sector trade union leader; Henry Torres Gallarday, activist of popular organization; Jesus Castro Paredes, retired teacher.

PORTEKİZ: Jorge Torres, trade unionist CGTP; Adriano Zilhao; Fernando J. S. Soares, leader of SITE (Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Actividades do Ambiente) union; Joaquim Delgado, SITE trade unionist; Fátima Martins, former union leader of UGT and SITESE; José J. S. Henriques, former member of the Círculo de Leitores Workers commission, trade unionist; Rui Rodrigues, SNESup (university teachers) unionist.

ROMANYA: Constantin Cretan, National Federation of Labour (FNM); Ileana Cretan, Association for Workers’ emancipation (AEM).

RUSYA: Denis Berezutskiy, Workers’ Platform; Natalia Kotova, anthropologist; Olga Masson, Workers’ Platform; Mark Vassilev, historian and left activist.

RUANDA: Karango Niyonzima Alphonse, tradeunionist.

ŞİLİ: Sixto Iturra, “Soberanía y Justicia Social”; Eduardo Neira, Shipyard worker, “Soberanía y justicia social”; Sérgio Ceballo, metalworker, “Soberanía y Justicia Social”.

TOGO: Lawson Messan.

TUNUS: Ali Hached, activist.

TÜRKİYE: Korkut Boratav, emeritus professor, Algiers Conference (2011) delegation; Fikret Başkaya, Foundation of the Forum of Turkey and Middle East, president – head of Free University; Ertuğrul Ahmet Tonak, professor – Algiers Conference (2011) delegation; Gençay Gürsoy, emeritus professor – Algiers Conference (2011) delegation; Atilla Özsever, academician, journalist; Cemal Bilgin, Tas.Is; Tarik Safak, Party of Workers’ Fraternity (IKP); Şadi Ozansü, Party of Workers Fraternity (İKP), chairman; Yaşar Avcı, Party of Workers Fraternity (İKP), member of executive committee; Fulya Ayata, Party of Workers Fraternity (İKP), member of executive committee; Birsen Yeşilkanat Kaya, Trade Union in Health Industry (Sağlık-iş), member; Kenan Okta, Eskişehir-Kırka Branch of Mine Workers’ Union of Turkey (Maden-iş), member; Hüsnü Öndül: Human Rights Association – Human Rights Academy, founding chairman; İshak Kocabıyık: United Trade Union of Transport Employees (BTS), secretary general; Haluk Altay: UCTEA The Chamber of Mechanical Engineers – İzmir Branch, member.

UKRAYNA : Yury Chakhine.

VENEZUELA: Rafael Linares, PSUV activist.

YUNANİSTAN: Vasso Frangou, writer; Eleni Pieropoulou; Popular Unity (LAE) member, Papagos/Holargos; Maryse Lelohé; LAE member, Papagos/Holargos; Eva Kallitsi, student; Christos Roubanis, lawyer, LAE member (Athens); Andreas Guhl LAE Argolida member; Sotiria Lioni (Nafplio); Dimitrios Balaskas, peasant (Nafplio); Giorgos Ikonomou, teacher, member of teachers’ union; Dimitra Mpirpanagou, unemployed (Nafplio); Eirini Morou (Athens).

ZİMBABVE: Mafa Kwanisai Mafa; Comrade Chen Cimutengwende, ZANU-PF central committee member; Comrade Kizito Chivamba, local Member of Parliament; Comrade Wellington Magura, ZANU-PF Central Commitee member; Jacob Rice, ZFTU, General Secretary; Bernad Dhanda ZFTU; ZANU PF members and Zimbabwe national war veterans association members: Evan Zingwe; Eustina Mumbire; Beatrice Mufungi; Geraldine Tafirenyika; Thyra Nudi; Munyaradzi Kwande; Raymond Maphosa; Memory Mpandawana; Arasiah Phiri; Mathew Nyakurerwa; Shingai Chifondondo; Munyaradzi Busvumani; Tapiwanashe Chikwinho; Wellington Magura; Simbarashe Mutukwa; Chenai Mpandawana; Tawanda Kwanisai; Terrence Musanga; Angeline Bhebhe; Raphnos Mushandu; Enock Nherera; Bwanairi Phiri; Students at Midlands State University: Kudzaishe Nyandoro; Fulton Chihlava; Zvatapiwa Chideya; Kudzai Mango; Clotilda Mango; Tanyaradzwa Chaitezvi; Josephine Mudzingwa; Yeukai Mabeka; Ruvimbo Mabeza; ZANU-PF youth: Sophie Moyo; Brian Fundila; Patrick Chademana; Edmore Mundenga; Plaxedes Muchenje; Lawrence Madzokere; Davson Khalitula; Yemurai Guvheya; Gweru youth: Claris Mtandi; Melody Muvuti; Tendai Kim; Nicolyne Chiware; Victor Maride; Shingai Masekesa; John Mawire; Brighton Javangwe; Ranga Gumbo; Joe Phiri; Joseph Gopane; Cde Kudakwashe Shambare, Zimbabwe Pan Africanist Youth Agenda; Brian Konzo, Chairperson, ZICOSU (Zimbabwe congress of students Union) – Gweru branch; Diana Nkomo, vice-Chairperson, ZICOSU-Gweru; Thembelihle Sibanda, spokesperson, ZICOSUGweru; Blessing Gwizo, secretary general, ZICOSU-Gweru; Romeo Chisango, Treasurer, ZICOSU-Gweru; Trymore Mariwo, political commissar, ZICOSU-Gweru; Shaibu Salanje, security, ZICOSU-Gweru; Tawanda Maswoto, information, ZICOSU-Gweru; Norleen Nyamambi, organizing secretary, ZICOSU-Gweru; Ropafadzo Fundira, committee member, ZICOSU-Gweru; Sihle Ndloyu, committee member, ZICOSUGweru; Cedrick Magadu, committee member, ZICOSU-Gweru; Jorum Mukono, committee member ZICOSU-Gweru.

Savaşa, Sömürüye ve Güvencesiz Çalıştırmaya karşı Mumbay Dünya Konferansı Manifestosu İlk İmzacılar Listesi

ABD: Alan Benjamin, San Francisco Labor Council [for id. only]; Colia L. Clark, Judicial Violence Symposium; Guadeloupe-Haiti Tour; Grandma for Mumia Abu Jamal; Free Russel Maroon Shoatz; Eco Socialist Movement; Lindsay Koli, Black Lives Matter; Chris Silvera, Local 808, International Brotherhood of Teamster [for id. only]; Ed Rosario, President, NY LCLAA (AFLCIO) [for id. only]; Carol Gay, New Jersey State Industrial Union Council [for id. only]; Allan Fisher, AFT 2121 [for id. only]; Donna Dewitt, President Emeritus, South Carolina AFL-CIO [for id. only]; Rodger Scott, AFT 2121 [for id. only]; Ralph Schoenman, author, lecturer; Mya Shone, author, labor rights organizer; Millie Phillips, Editorial Board, The Organizer; Hal Sutton, UAW-retiree; Larry Duncan, Labor Beat Cable-TV Series, Chicago [for id. only]; Nancy Wohlforth, Secretary-Treasurer Emerita, OPEIU [for id. only]; Gene Bruskin, Founding member, US Labor Against the War [for id. only]; Saladin Muhammad, Southern Workers Assembly [for id. only]; Nativo López, Hermandad Mexicana Nacional; Jack Rasmus, SEIU 1021, St. Mary’s College, Economic Dept.; Michael Carano, Retired Teamsters Union; Lynn Spivey (pers. cap.); Jerry Levinsky, SEIU 509 [for id. only]; Jim Lafferty, Executive Director Emeritus, National Lawyers Guild, Los Angeles.

AFGANİSTAN: Noor, Left Radical of Afghanistan (LRA); Sami, LRA Youth.

ALMANYA: Peter Salmüller; Claudia Schuller; Klaus Schuller, SPD, AFA, EVG; H.W. Schuster, Afa SPD Düsseldorf, Ver.di; Jürgen Hiepe, SPD AfA Düsseldorf, IG Metall; Sidonie Kellerer, GEW (pers.cap); Wilfried Klapdor, SPD-AfA Düsseldorf, ver.di; Christian Krähling, company Council AMAZON, ver.di (pers.cap); Peter Kreutler, vice-president of AfA Düsseldorf, Ver. di delegate (pers.cap.); Mechthild Middeke, ver.di Union secretary (pers.cap.); Hans Jörg Miller, AfA Düsseldorf, ver.di; Norbert Müller, AfA Frankfurt/M., ver.di; Heiner Reiman, IG Metall union secretary (pers.cap.); Sven Rothe ver.di AMAZON (pers.cap.); Bodo Schoo, SPDAfA Düsseldorf, IG Metall; Heimgard Schüller, IG BAU trade-unionist; Anna Schuster, ver. di- delegate Düsseldorf (pers.cap.); Karsten Schuster, ver.di Lüdenscheid; Birgit Schutz, AfA Düsseldorf, member of Company Council, NGG union; Ismail Eren, AfA Düsseldorf, TSD/Turkish social-democrats of Düsseldorf, member of the leadership; Dürdane Tutmaz Eren, TSD/Turkish social-democrats of Düsseldorf, president.

AVUSTURYA: Matthias Lauer, ACUS başkan, member of the national council of the SPÖ (pers. cap.), member of GPA union.

BANGLADEŞ: Rafiqujjaman, President, Bangladesh Jatiyo Sramik Federation (BJSF); Shamimara, Secretary BJSF; Mujibar Rahman, Secretary (Dinajpur), BJSF.

BELARUS: Yuri Glushakov, Social movement “Razam”.

BELÇİKA: Laetitia Coucke, student; Serge Monsieur, trade unionist (pers. cap.); Monique Lermusiaux, retired trade unionist; Claire Thomas, teacher trade unionist; Djazia Boudaoud, teacher trade unionist; Philippe Ferdinande, healthcare trade unionist; Maurice Mateke, student; Jacques Allard, retired; Roberto Giarrocco, public services trade unionist; Gaetan Coucke, teacher trade unionist.

BENİN: Innocent Assogba, Confédération syndicale des travailleurs du Bénin (CSTB); Paul Esse Iko, CSTB; Yovo Serge Dossou, Syndicat national des personnels de l’enseignement secondaire (SYNAPES); Jean-Pierre Koucou, Syndicat national des enseignants contractuels du Bénin (SYNECOB); Soule Salako, Syndicat national des travailleurs des services de la santé humaine du Bénin (SYNTRASESH).

BREZİLYA: Ney Ferreira, Workers Party activist and trade unionist; Daniel Nodari, CUT trade-unionist, Curitiba (Parana); Anisio Garcez Homem, Workers Party activist, Curitiba (Parana); Claudio Ribeiro, labour lawyer, founding member of the Workers Party (Parana); Johnson G. Homem, Workers Party activist (Florianopolis); Marina de Godoy, teacher, Municipal Executive of the Workers party – Curitiba (Paraná); Rodrigo Rossi, teacher (Paraná); Claudia Caramez, teacher, (Paraná); Alex Ferreira Garcia, teacher (Paraná)

BURUNDİ: Richard Hatungimana (Workers and Democracy Party, PTD); Jérôme Sinzinkayo (PTD); Eugène Habonimana (PTD); Zacharie Niyukuri (PTD); Abel Nshimirimana (PTD); Jean Claude Ndikumwenayo, student; Donatien Girukwigomba, student; Albert Bwashi, tradeunionist; Philippe Ntahomvukiye, trade-unionist; Justin-Désiré Ndikuriyo; trade-unionist.

BÜYÜK BRİTANYA: (all pers. cap.) Nick Phillips, Southwark Trade Union Council; John Sweeney, UCATT; Mike Calvert, Deputy Secretary Islington Unison; Ian Hodson, National President of the Bakers Union BFAWU; Adrian Kennett, Unison NEC; Naomi Fearon, NUT and Socialist Educational Association NEC Wythenshawe and Sale East CLP; Jane Doolan, Secretary Islington Unison; Paul Filby, UCATT Secretary Construction Safety Campaign;  Terry Luke, Islington Unison; M. Nat Queen, University of Birmingham University and College Union UCU;  Henry Mott, Unite Southwark;  Doreen McNally, Women of the Waterfront, Mike Arnott, Secretary Dundee Trades Council, Charles Charalambous, freelance writer; Zarina Bhatia, Palestine Solidarity Campaign, Campaign for nuclear disarmament;  Raymond Mennie, Dundee Trades Council and Unite Dundee Area Activists Committee; Barbara Lowe, Islington Unison; Cllr Gill Kennett, Independent Hull; Fiona Monkman, Chair Islington Unison; Cllr Mouna Hamitouche, Islington Labour Councillor; Alex Wood, Islington Unison; Mark Lysaght, Islington Unison; Michael Calderbank, Islington Unison; Rachael Harris, Momentum; Sean Fox, Branch Secretary Haringey Unison; Cllr Makbule Gunes, Haringey Labour Councillor; Peter Durrant, Kings Lynn; Alex Barrett, NW Norfolk CLP.

ÇEK CUMHURİYETİ: Vladimíra Vítová & Petr Schnur, České mírové fórum (Czech Forum for

Peace) CMF; Ivan David Nová republika (New Republic).

ÇİN: Hoi Go, Guangzhou; Apo Leong, HongKong;

FİLDİŞİ SAHİLLERİ: Mamadou Ouattara, CNESC (Coordination Nationale des Enseignants du Supérieur et Chercheurs de Côte d’Ivoire).

FİLİPİNLER: Partido Manggagawa (PM, Labour party).

FRANSA: Patrick Albert, trade unionist; Christine Aubery, UAS; Jacques Aurigny, trade unionist;  Jean-Pierre Barrois; Jean Bartholin, Loire Department Councillor; Karim Benmedjeber, teacher trade unionist; Thierry Bonus, trade unionist, Paris; Patrick Boulo, trade unionist, health sector; Jean-Marie Bourgoin, trade unionist, retired railworker; Thierry Brion, trade unionist, postal worker; Bernard Brizon, free thinker, peace activist; Rémi Candelier, trade unionist; Jean-Pierre Cassard, teacher trade unionist; Brigit Cerveau, teacher trade unionist; Claude Charmont, trade unionist; Bernard Chevreau; Mickaël Chilou, trade unionist  building industry; Guislain Chocun, trade unionist; Daniel Clerc, Councillor and railway worker trade unionist; Pascal Corbex, trade unionist  (pers. cap.); Gilles Cordival, Councillor; Katel Corduant, trade unionist, public services; François de Massot ; Pascal Dhennequin, trade unionist; Olivier Doriane, POID (Democratic Independent Workers’ Party); Fadila Doukhi, shop steward prison staff; Eric Dussin, trade unionist, telecommunication; Dominique Ferré; Yves Gandolfi, trade unionist, steelworker; Samuel Garnier, PG (Left Party); Daniel Gluckstein, POID; Grégory Gosse, trade unionist, metalworker; Allain Graux, PG, trade unionist; Murat Gunay, trade unionist, chemical industry; Laurent Gutierrez, PCF (French communist party); Marc Hebert, UAS; Lucette Hohmann, trade unionist; Eric Jarry, trade unionist, chemical industry; Martine Jarry, trade unionist; Fabrice Jolys, trade unionist, telecommunication; Jean-Jacques Karman, French Communist Party National Committee, Gauche communiste (Communist Left); Christel Keiser, Town Councillor, POID; Marylise Khun, deputy Mayor; Stephane Knapp, POID; Erdogan Koscun, trade unionist CGT Mahler Behr; Patrick Lartaut, PCF; Véronique Lartaut, PCF ; Christelle Leclerc, trade union activist ; François Leclerc, trade unionist; Fabrice Le Roux, trade unionist  health sector;  Fabienne Lodola, teacher trade unionist; Tristan Lombart, student; Francisco Lopera, trade unionist, steelworker; Yvon Luby, Former Mayor of Allones; Maria-José Malheiros, trade unionist, Paris; Norbert Malicet, trade unionist, CGT steel worker; Philippe Manenti, Chair Luxembourg based frontier workers defense committee; Lucie Marzaq, trade unionist  education administration, (pers cap.); Isabelle Michaud; Jean-Rolland Michel; Marie-Luce Mouly, Former co-ordinator PG (28); Alexia Muller, trade unionist; Baba Nabé, Town  Councillor, PS (Socialist Party); Jean-Pierre Normand, trade unionist; Antonio Oliveira, trade unionist and Socialist Party Councillor; Armel Paneri, trade unionist; Boris Papelier, trade unionist  building industry; Frederic Parisot, public services trade unionist; Hélène Peytavi, trade unionist; Marie Pichon, UAS ; Yves Poey, headmaster; Emmanuel Poisson, Nogent-le-Rotrou CGT Trades Council, Secretary; Raynald Prévost, trade unionist; Nicolas Puglia, trade unionist public services; Loïc Ribaud, Jeunesse révolution  (Revolutionary Youth); Gilles Robillard, CGT trade unionist; Jean-Jacques Rodriguez, trade unionist, glass industry (pers. cap.); Isabelle Rose, pers cap; Joëlle Rotré, trade unionist; Bernard Saas, POID; Stéphane Salembien, trade unionist steelworker; Gérard Schivardi, Mayor of Mailhac; Arsène Schmitt, Chair Moselle Frontier Workers defense Committee; Françoise Schum, Councillor; Sylvain Sigurani, trade unionist; François Standaert, teacher; Maurice Stobnicer; Michel Streb, (pers. cap.); Jacky Thaller, teacher trade unionist; Jacqueline Trinquet; Vincent Vassalo, teacher trade unionist; Thierry Vassy, trade unionist, hospital worker; Cathy Van Ballaer, political and trade union activist; Guillaume Vercruysse; Bertrand Vincent, trade unionist; Bernard Vinsot, trade unionist.

GÜNEY AFRİKA/AZANYA: Ashraf Jooma; Busisiwe Cathrine Seabe, “Fees Must Fall” & “End Outsourcing”; Fatimata Keitumetse Moutloatse, “Fees Must fall” & “End Outsourcing”; Thobile Ndimande, “Fees Must fall” & “End Outsourcing”; Mandla Phangwa; Bonginkosi Muchanga; Azikiwe Zweni; Lucky Radebe; Tumi Zwane; Mthetheleli Kasa; Mcebo Dlamini; Bongani Dlamini; Siyabonga Sithole.

HAİTİ: Berthony Dupont, editor, Haïti Liberté.

HİNDİSTAN: Nambiath Vasudevan, Trade Union Solidarity Committee (Mumbai); M.A. Patil, Sarva Shramik Sang president, NTUI Maharastra State (Mumbai); Franklyn D’Souza, Trade Union Solidarity Committee (Mumbai); Milind Ranade, KVSS, General secretary (Mumbai); Betkr Sunanda Chandrakat (Ahmednagar); Nilesh Kumar Parmar, General Secretary, Gujarat Working Class Union (Bharuch); Sanjeev Kumar Nayak, Odisha Domestic Workers Union (Bhubaneshwar); Ashok Kumar, Hotel Workers Union (Delhi); Vinod Kumar Waliya, Hotel workers Union (Delhi); Gopal Mishra (Delhi); Cyril Fernandes, Goenchon Kamdar Ekvot (Goa); Tushar R. Mestry, Goenchon Kamdar Ekvot (Goa); MeenaSur, Gharelu Mahila Kamgar Union (Kanpur); MonaSur, Kapda Millmazdoor Union (Kanpur); P. Krishnammal, NTUI- Kerala State, Cleaning Destination Workers Union (Kerala); Abdul Latheef, KSEB Karar Thozhi Lali Federation (KKTF. NTUI) (Kerala); P. N. Sanathanan (Kerala); K.S. Yesodhara Devi, NTUI- Kerala State, Cleaning Destination Workers Union (Kerala); R. H. Acharekar, TUSC (Mumbai) ; Paankhi Agrawal, Ambedkar Periyar Phule Study Circle, IITB (Mumbai); K.S. Ahire, BEST Kamgar Union Kamgar Aghadi (Mumbai); Praful Anant Salvi, MGKU (Mumbai); Govind Balkrishna Sawant, Association of engineers (Mumbai); Nalini Chandrakant Rout, Maharahstra Rajya Anganwadi Sanghatana (Mumbai); A.G. Chitnis, OTIS (Mumbai) ; Muralidhra Dekhane (Mumbai); Prashant Deorukhkar, DHL Employees Union (Mumbai) ; Ramdas Dinkar Nikam (Mumbai); Ptarick Fernandes (Mumbai) ; Prashant Gaikwad, MGKU (Mumbai); Vernon Gonsalves (Mumbai); Deepti Gopinath (Mumbai) ; Shankar Gunde, Reliance Workers, Mumbai electric employees Union (Mumbai); Denzil John, Hindustan Lever Employees Union (Mumbai); Mukhund Kadam, Sarva Shramik Sang (Mumbai); Raju Kadam, Mumbai Electric Employees Union (Mumbai); Abhay Khedekar, DHL Employees Union (Mumbai) ; Ravindra Krushna Khedekar, MGKU (Mumbai); Kranthi Kumar, APPSC, Mumbai (Mumbai); J.F. Lewis, MGKU (Mumbai); Khan Mehboob Bismillah, MGKU (Mumbai); M.S. Nair, Blue Star Workers Union (Mumbai); Raju Narangikar (Mumbai); M. J. Pandey, Brihan Mumbai Union of Journalist (Mumbai); Patil Pandurang Dnyandeo, MGKU (Mumbai); Ashok Prahlad Baviskar, MGKU (Mumbai); Harish Raghunath Surve (Mumbai); Rajendra Ramchandra Nikam (Mumbai);  D. Rashmi (Mumbai); Salim Saboowala (Mumbai); Deepak Sawant (Mumbai); Geeta Seshu (Mumbai); Safaraz Shaikh, Oberoi Hotel employees Union (Mumbai); Ashok Shankar Ghajbiye, Association of Engineering Workers (Mumbai); Nayana Shevasi Walum, Maharashtra Rajya Anganwadi Sanghatana (Mumbai); Saidulu Singapanga, Reliance Workers (Mumbai); Vinay V. Tamhankar (Mumbai) ; Siddhrath Gourkhede, MGKU (Nagpur); Ratnakar Namdewrao Watkar, Secretary, Association of engineering Workers Mouda Unit of Hindalco Industries (Nagpur); Chandrabhansher Sing, MGKU (Nagpur); Nivesh Uchibeeyle, MGKU (Nagpur); Shantataraka N. Katkade (Nanded); Keshav Hanumant Ghafare, Thermax Kamgar (Pune); Neeraj Jain, Lokayat (Pune) ; Santosh Ranjane, NTUI Thermax Kamgar Sanghatana (Pune); Manju Meena Lakra, Bharatiya Gharelu Kamgar Snagh (Ranchi); Tushar Suresh Ghag, Kansai Nerolac Paints Employees Union (Ratnagiri); R. Ansari (Tamil Nadu); S. Gopal, CPDR Tamil Nadu (Tamil Nadu); M. Krishnamoorthy, Salt Workers Union, Unorganised Workers Federation, Thoothukudi (Tamil Nadu); A. Nainapanni (Tamil Nadu);  P. Richard, HEFOI (Tamil Nadu) ; M. Sugumaran, CPDR (Tamil Nadu); Varadarajendra, Karnataka Shramik Shakti; Juliet, (Tuticorin, Tamil Nadu);  S. Robinson, Democratic Fish and Fishery Workers Union (Tuticorin, Tamil Nadu); Ashwini Ajabrao Mahalle ; M. Anjapuli; Shailesh Avarsekar, DHL Employees Union; Dadarao Baburao Patekar, KVSS; Sonawane Balasaheb Hiraman, MGKU; Sweta Balvant Narsale, Oberoi Hotel HEFOI; Ankush Bhahiwade, Maharashtra Municipal Labour Union; Anandi Bhosale; Gurunath  R. Bhovad; Sarlatai Chabukswar, Anganwadi Sanghatana Sarv Sramik Sangh; Nilesh Datkhile; Suryamani Gaikwad, Anganwadi; Sandesh Gawade; Mahendra Hiwrale, Maharahstra Municipal Kamgar Union; J. Jayaghosh, KKTF- NTUI; Pravinkumar Jayaramulu Adimalla; Yadaiah Kannam; Kathirvel ; Nana Kedare; Aabess Khan, DHL Employees Union; Munish Kumar; Padma Kumar, Kerala Cable TV Workers Unity Centre (NTUI); R. Kumar; Alok Ladda, Thozhilalar Koodum ; Sunil Lahu Ghagare, KVSS; Raju Lokhade; Narendra Lomesh Chaudhari; N. Manoharan, HEFOI (HMS); Shivaji Mokal; Subhas Naik Jorge, Kamgar Rancho Ekvott, “Workers Unity” (Goa); Mahesh Param; Dilip Pawar; Vijay Pawar; John Peter, HEFOI (HMS); Kursakant Pimpalkar; Ramagounder; Narayan Raul, Otis Elevator’s Employees’ Union; Krishnan Saini; Mr. Sanjay Shelke, Maharashtra Kamgar Aghadi, MGKU; Mangala Saraf; Imran Shaikh; Madhavi Shinde, Anaganwadi; Datta Sonawane; Srirangam; M. Subbu; Devdas Subraj Prabhu, OTIS; Shobha Tadargi, Union of Anganwadi Supervisors; Rani Teja Sangheetha; Francis Thomas Jimmy, Hindustan Lever Employees Union; Deepak Tirlotkar; Milind Tirodkra, HEFOI; Kale Umesh Raghunath ; Suraj Uttam Hajane; Surendra Vairal, Hindustan Lever Employees Union; Raja Veeramudhu; T. Venkat, TN Labour; Chandrika Venkata, Thozhilalar Koodum; Ambre Vishnu Sadashiv, Kansai Nerolac Paints Employees Union.

İRLANDA: Six Counties: John Kennedy, Belfast; Micheal O’Neil, Derry; Micheal Sullivan, Derry. Republic of Ireland: Thomas Pringle TD (member of Parliament) – Independent – Donegal; Ciaran Campbell Mandate (North and West); Katrina Groves, teacher trade unionist.

İSVEÇ: Enamul Haq; Nadezhda Bravo Cladera, Stockholm University;

İSVİÇRE: Micky Zimmermann, Socialist Party member, City council member in Versoix, Geneva canton.

İTALYA: Dario Granaglia, FIOM- CGIL tradeunionist (per.cap); Lorenzo Mortara, FIOM- CGIL trade-unionist (per.cap); Lorenzo Varaldo, coordinator Movimento politico per’Abrogazione (MPA); Federica Marra, teacher, MPA; Stefania Giovando, MPA; Suelì Croce, worker, MPA; Kristian Goglio, CGIL-teachers union, Executive member, Torino; Monica Grilli; CGIL-teachers union delegate; Betty Raineri CISL-teachers union delegate; Gianni Guglieri, worker, UIL-chemical industry trade unionist; Vanna Ventre, teacher, TL Editorial board, MPA; Luigi Brandellero, worker, TL Editorial board, MPA; Ugo Croce, TL Editorial board, MPA; Valeria Busicchia, teacher, MPA; Alberto Pian; teacher, MPA; Andrea Monasterolo, worker, CGIL-chemical industry trade unionist; Alessandra Cigna, CGIL teachers union delegate; Felice Fazzolari, teacher, MPA; Claudia Poggio, teacher, MPA; Angela Fenocchio, teacher, MPA; Agata Pantella, teacher, MPA; Daniele Grego, CISL trade unionist; Alberto Ara, employee, former candidate at local elections for “Abrogazzione”; Cinzia Sannazzaro, Call Center employee, trade unionist

İZLANDA: The People’s Front of Iceland.

KANADA: Brian Ross Ashley, Executive member, Toronto-St. Paul’s NDP Association; retired hospital worker, former executive council member, SEIU Local 204; Paul Nkunzimana, activist, retired university teacher; Jean-Gabin Ntebutse, teacher, University of Sherbrooke; Alexis Ndimubandi, Researcher, Montréal.

KORE: Sikhwa Jung, trade unionist, metalworkers federation KCTU; Ha Sage Soo.

MACARİSTAN: Matyas Benyik, ATTAC; Droppa Gyoran Guztav, SZAB (Szervezok A Baloldalert – the Left organizers); Somi Judit, Anyiszonyan Klàra, Rona Péter, Rona Judit.

MEKSİKA: Gloria Gracida, teacher unionist; Melquiades Velueta Velueta, union leader, healthcare workers, Palenque, State of Chiapas; Raul Callejas, healthcare worker, State committee for a New Workers Federation; Andrés Cantoral, healthcare worker, Palenque; Daniel Martínez, State organization of democratic parents, Chiapas State; Russel Aguilar, teacher unionist and CORCI México activist; Misael Palma, SNTE-CNTE, Sección 7 retired, Chiapas state; Ricardo Castelo Castillo, Oil worker, Nanchital, Veracruz group for Trade-Union Renewal; Tirso Marin López, Minatitlan, Veracruz group for Trade-Union Renewal; José Armando Bemon Pérez, Nanchital, Veracruz group for TradeUnion Renewal; Juan Antonio Avalos, STUNAM worker; Ismael Ruiz, CORCI México activist; Liliana Plumeda, CORCI Mexico activist; Juan Carlos Vargas, university teacher, CORCI México activist; Jesús Casillas Arredondo, CORCI México activist; Marco Antonio Morales, “maquiladora” worker; Alejandra Rivera, OPT Tijuana member; Joaquín Torres, OPT Tijuana member; Luis Carlos Haro, student, OPT Tijuana member; Josué Valenzuela, student, Student committee to defend public education, Tijuana (EDUP TJ).

PAKİSTAN: Rubina Jamil, general secretary All Pakistan Trade Union Federation (APTUF), president All Pakistan Workers Confederation; Khursheed Ahmeed, General secretary, All Pakistan Workers Confederation; Mohammad Anwer, president APTUF, chief organizer, Railway Workers Union (Workshop); Mohammad Ilyas, Joint secretary, Workers union Nisar art press, joint sec. APTUF; Saeed Gujjar, executive member APTUF; Mohammad Arif, General sec., United Foam employees union; Mohammad Ashraf, secretary APTUF; Rao Nasim, Deputy general secretary, Railway workers union (open line); Amna Younas, Progressive youth; Rehmatullah Khan, Progressive youth; Mohammed Mehmood, Progressive youth.

PERU: Luis Olivencia Baldassari, former Bank sector trade union leader; Henry Torres Gallarday, activist of popular organization; Jesus Castro Paredes, retired teacher.

PORTEKİZ: Jorge Torres, trade unionist CGTP; Adriano Zilhao; Fernando J. S. Soares, leader of SITE (Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Actividades do Ambiente) union; Joaquim Delgado, SITE trade unionist; Fátima Martins, former union leader of UGT and SITESE; José J. S. Henriques, former member of the Círculo de Leitores Workers commission, trade unionist; Rui Rodrigues, SNESup (university teachers) unionist.

ROMANYA: Constantin Cretan, National Federation of Labour (FNM); Ileana Cretan, Association for Workers’ emancipation (AEM).

RUSYA: Denis Berezutskiy, Workers’ Platform; Natalia Kotova, anthropologist; Olga Masson, Workers’ Platform; Mark Vassilev, historian and left activist.

RUANDA: Karango Niyonzima Alphonse, tradeunionist.

ŞİLİ: Sixto Iturra, “Soberanía y Justicia Social”; Eduardo Neira, Shipyard worker, “Soberanía y justicia social”; Sérgio Ceballo, metalworker, “Soberanía y Justicia Social”.

TOGO: Lawson Messan.

TUNUS: Ali Hached, activist.

TÜRKİYE: Korkut Boratav, emeritus professor, Algiers Conference (2011) delegation; Fikret Başkaya, Foundation of the Forum of Turkey and Middle East, president – head of Free University; Ertuğrul Ahmet Tonak, professor – Algiers Conference (2011) delegation; Gençay Gürsoy, emeritus professor – Algiers Conference (2011) delegation; Atilla Özsever, academician, journalist; Cemal Bilgin, Tas.Is; Tarik Safak, Party of Workers’ Fraternity (IKP); Şadi Ozansü, Party of Workers Fraternity (İKP), chairman; Yaşar Avcı, Party of Workers Fraternity (İKP), member of executive committee; Fulya Ayata, Party of Workers Fraternity (İKP), member of executive committee; Birsen Yeşilkanat Kaya, Trade Union in Health Industry (Sağlık-iş), member; Kenan Okta, Eskişehir-Kırka Branch of Mine Workers’ Union of Turkey (Maden-iş), member.

UKRAYNA : Yury Chakhine.

VENEZUELA: Rafael Linares, PSUV activist.

YUNANİSTAN: Vasso Frangou, writer; Eleni Pieropoulou; Popular Unity (LAE) member, Papagos/Holargos; Maryse Lelohé; LAE member, Papagos/Holargos; Eva Kallitsi, student; Christos Roubanis, lawyer, LAE member (Athens); Andreas Guhl LAE Argolida member; Sotiria Lioni (Nafplio); Dimitrios Balaskas, peasant (Nafplio); Giorgos Ikonomou, teacher, member of teachers’ union; Dimitra Mpirpanagou, unemployed (Nafplio); Eirini Morou (Athens).

ZİMBABVE: Mafa Kwanisai Mafa; Comrade Chen Cimutengwende, ZANU-PF central committee member; Comrade Kizito Chivamba, local Member of Parliament; Comrade Wellington Magura, ZANU-PF Central Commitee member; Jacob Rice, ZFTU, General Secretary; Bernad Dhanda ZFTU; ZANU PF members and Zimbabwe national war veterans association members: Evan Zingwe; Eustina Mumbire; Beatrice Mufungi; Geraldine Tafirenyika; Thyra Nudi; Munyaradzi Kwande; Raymond Maphosa; Memory Mpandawana; Arasiah Phiri; Mathew Nyakurerwa; Shingai Chifondondo; Munyaradzi Busvumani; Tapiwanashe Chikwinho; Wellington Magura; Simbarashe Mutukwa; Chenai Mpandawana; Tawanda Kwanisai; Terrence Musanga; Angeline Bhebhe; Raphnos Mushandu; Enock Nherera; Bwanairi Phiri; Students at Midlands State University: Kudzaishe Nyandoro; Fulton Chihlava; Zvatapiwa Chideya; Kudzai Mango; Clotilda Mango; Tanyaradzwa Chaitezvi; Josephine Mudzingwa; Yeukai Mabeka; Ruvimbo Mabeza; ZANU-PF youth: Sophie Moyo; Brian Fundila; Patrick Chademana; Edmore Mundenga; Plaxedes Muchenje; Lawrence Madzokere; Davson Khalitula; Yemurai Guvheya; Gweru youth: Claris Mtandi; Melody Muvuti; Tendai Kim; Nicolyne Chiware; Victor Maride; Shingai Masekesa; John Mawire; Brighton Javangwe; Ranga Gumbo; Joe Phiri; Joseph Gopane; Cde Kudakwashe Shambare, Zimbabwe Pan Africanist Youth Agenda; Brian Konzo, Chairperson, ZICOSU (Zimbabwe congress of students Union) – Gweru branch; Diana Nkomo, vice-Chairperson, ZICOSU-Gweru; Thembelihle Sibanda, spokesperson, ZICOSUGweru; Blessing Gwizo, secretary general, ZICOSU-Gweru; Romeo Chisango, Treasurer, ZICOSU-Gweru; Trymore Mariwo, political commissar, ZICOSU-Gweru; Shaibu Salanje, security, ZICOSU-Gweru; Tawanda Maswoto, information, ZICOSU-Gweru; Norleen Nyamambi, organizing secretary, ZICOSU-Gweru; Ropafadzo Fundira, committee member, ZICOSU-Gweru; Sihle Ndloyu, committee member, ZICOSUGweru; Cedrick Magadu, committee member, ZICOSU-Gweru; Jorum Mukono, committee member ZICOSU-Gweru.

“Her Yerde Olduğu gibi Türkiye’de de Savaş, Sömürü ve Taşeron Çalıştırma Var”

Söz Cemal Bilgin’de

36 yaşında hasta bakıcı

Mumbai Konferansı delegesi

 

ltt[Savaşa, Sömürüye ve Güvencesiz Çalıştırmaya karşı Uluslararası İşçi Konferansı, 18-20 Kasım tarihleri arasında Mumbai’de (Hindistan) gerçekleşiyor. Türkiye delegasyonunda bulunan, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’nde taşeron işçi örgütlenmesi faaliyetleri nedeniyle hedef olmuş ve yakın zamanda işten atılmış Cemal Bilgin’in bu röportajı, Fransa’da La Tribune des Travailleurs gazetesinin 2 Kasım 2016 tarihli 62. sayısında yayınlanmıştır.]
ltt-cemal-rop

Kendini tanıtır mısın?

Cemal Bilgin: Orta Anadolu’nun yoksul bir kenti olan Yozgatlıyım. On beş yıldır İstanbul Üniversitesi Büyük Hastanesinde hasta bakıcı olarak çalışıyorum. Burada taşeron çalışan yaklaşık bin kadar ücretliyiz. Ayda yaklaşık 300 Avro alıyoruz. Ama İstanbul’da hayat çok pahalı, neredeyse Avrupa’nın bazı sanayileşmiş ülkelerininkiyle aynı düzeyde.

Buna karşılık hiçbir toplu sözleşme güvencesine sahip değiliz. Bizim işyerinde sendikal örgütlenme talebimiz İdare tarafından sürekli olarak geri çevrilmiştir. Beş yıldan fazla bir zamandır Taş-İş Der adlı bir taşeron işçi derneği kurmuş bulunuyoruz. Bu mütevazı örgütlenme sayesinde ücretli yıllık hakkı benzeri çeşitli kazanımlar elde ettik. Taş-İş Der bir sendikanın maddi imkanlarına sahip olmasa da, onun aracılığıyla işten çıkartmalara karşı koyabildik. Ama bugün OHAL uygulamasına maruzuz ve mesela derneğin yöneticilerinden biri olduğum halde işten atılmış durumdayım. Arkadaşlar eylemleriyle beni desteklediler ama şimdi işten çıkarılma tehdidi altındalar. İşten atılmış olmama rağmen arkadaşlarımla işyerindeki ilişkilerimi sürdürüyorum (İdare bizim buraya girmemize yasak koyamıyor çünkü burası bir hastane ve kamusal bir alan) hatta İstanbul’un diğer hastanelerinin hasta bakıcıları ile temastayım. Hatta Türkiye’nin başka kentlerindeki taşeron işçilerle de ilişkilerimi sürdürüyorum. Türkiye’de, biz işçilerin yönetiminde olacakları bağımsız bir kitlesel işçi partisi oluşturmak istiyoruz. Türkiye’de böyle bir partiye olan ihtiyacın vazgeçilemez olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Türkiye’de bizim sınıf olarak sözümüzü söyleme imkanımız yok.

Türkiye’deki ETUC (Avrupa Sendikalar Konfederasyonu) üyesi konfederasyonlara bağlı sendikalarla ilişkileriniz nasıl?

Türkiye’de soldan sağa bütün sendikal konfederasyonlar ETUC’a bağlı. Bütün bu sendikalarla şaşırtıcı ilişkilerimiz oldu. Ama bizim açımızdan en şok edici olan kendilerini “Solda” tanımlayanlarla ilişkimizdi (çünkü sağ sendikalar zaten korporatist bir anlayışa sahip olduklarından, taşeron işçilerin mücadelesiyle hiç ilgilenmiyorlar, sendikalarına sadece hükümet partisine yakın işçileri dahil ediyorlar ya da almak istedikleri işçileri Erdoğan’ın partisi AKP’nin çalışmalarına katılmaya zorluyorlardı).

İşten çıkartmalara karşı gerçekleştirdiğimiz eylemlerde basit bir megafonla işçilere hitap etmeye kalktığımda, bana, “Dur! Provokasyon yapma! OHAL var. Biz burada İdare ile diyalog için varız, tavizsiz bir mücadele yürütmüyoruz. İşçilere senin değil sendikanın hitap etmesi gerekir” dediler. İşte bu tip sendikacılara hiç güven duymuyoruz. Biz, arkadaşlarımıza özgürce hitap edeceğimiz buna yasak getirmeyecek kendi sendikamızı ve kendi bağımsız partimizi istiyoruz.

Neden Türkiye’deki kadın/erkek kardeşlerini Mumbai’de temsil etmek istiyorsun?

Hindistanlı işçi militanların savaşa, sömürüye ve güvencesiz eğreti çalışmaya karşı bir uluslararası konferans çağrısını gördüğümde kendi kendime şöyle dedim: ” Başka ülkelerden kadın/erkek kardeşlerimle tanışmak için mutlaka oraya gitmeliyim. Onlara kendi deneyimlerimi aktarmalı, onların deneyimlerini öğrenmeliyim. “Türkiye’de Savaşı, Sömürüyü, Taşeron çalışmayı bir arada yaşıyoruz. Bu üç kötülük dünyanın her yerinde var. Bunlara karşı birlikte mücadele etmeliyiz. Bu yüzden Hindistan’da, Mumbai’de olacağım.

Savaşa, Sömürüye ve Güvencesiz Çalışmaya karşı Mumbai’de (Hindistan) yapılacak bir Dünya Konferansı için çağrı

 

Sevgili yoldaşlar,

Bu yıl 2 Eylül’de Hindistan’da emekçi kitlelerin mücadele iradesini gösteren 150 milyon kişinin – örgütlü olunan sanayideki, örgütlü olunmayan işkollarındaki ve tarımdaki işçilerin- katıldığı başka bir genel greve tanıklık ettik.  

Bu grev 1991’de başlayan, en düşük aylık ücretin 15.000 Rs (250 dolar) olması, sağlık sigortası, emeklilik ve benzeri talepleri olan; sözleşmeli çalışma sistemine, özelleştirmeye ve iş kanununda kapitalistlerin lehine değişikliklere karşı olan genel grevlerin devamıydı.

Amerikalı işçiler saatlik ücretin 15 dolar olmasını talep ediyorlar. ABD ve Avrupa’daki işçiler iş kanunlarının geriletilmesine ve kemer sıkma adına sosyal güvenlikteki kısıtlamalara karşı çıkıyor. Sömürenlerin küresel gündemi, ilerleme ve yapısal uyum adına 85 kişinin dünya zenginliğinden, çokuluslu ortaklıkların elindeki üretim ve kapitalin üçte birinden yararlanmasıyla sonuçlanan akıl almaz bir eşitsizlik ortaya çıkardı.

Hindistan’dan bazılarımız İşçiler ve Halkların Uluslararası Bağlantı Komitesi’nin (ILC) Barselona, Paris, San Francisco, Madrid ve Berlin’de düzenlediği Açık Dünya Konferanslarına katılma fırsatına sahip olduk. ILC’nin de içinde yer aldığı “Savaşa ve Sömürüye karşı” gündemli son konferans 2010’da Cezayir’de gerçekleşti. Bu konferanslar işçileri bir araya getiriyor, deneyim alışverişleri yeni bir canlılık ve ilham sağlıyor. Bu konferansların amaçlarından biri de uluslararası işçi hareketinin, işçi sınıfının bütün politik eğilimlerini kucaklayan Uluslararası İşçi Birliği I. Enternasyonal çizgisinde inşası için çabalamak.  

Yaşanan olaylar, Cezayir’de yapılan Açık Dünya Konferansı’nın ortaya koyduğu “Savaş ve Sömürü” gündeminin her zamankinden çok daha fazla yerinde olduğunu bizlere kanıtladı. Emperyalist askeri şiddetin katmerlenmesi Orta Doğu’da, Afrika’da ve Asya’daki halkların trajedisine yol açtı. Aynı zamanda, Avrupa Birliği’nin kanlı politikaları Yunanistan’daki krizi ortaya çıkardı. Bütün kıtalar –Suriye’de, Brezilya’da, Ukrayna’da, Çin’de neler olduğuna bir bakın- bir dünya krizine sürüklendi.

all-india-general-strike-2nd-september-2016

Hükümetin işçi sınıfı düşmanı korporatist politikalarına karşı genel grev çağrısı

  • Savaş ve yıkım bütün dünyada sürüyor. Gerçek şu ki üretim araçları üzerindeki özel mülkiyet sistemi insanlığı barbarlık felaketine doğru sürüklüyor.
  • 25 yıl önce bizler birinci Irak savaşının arifesindeydik. O günden bugüne savaş hiç son bulmadı.

11 Eylül 2001’den sonra emperyalist politikalar bütün halklara karşı saldırıda bir adım daha ileri gitti; 11 Eylül sonrasında bunun Amerikan Başkanı Bush “askeri olduğu kadar ekonomik, sosyal ve politik anlamda bütünlüklü bir savaş” olacağını ilan ediyordu.

  • 25 yıl önce Sovyetler Birliği rejimi çöktü –Dünya Konferansı çağrısının imzacılarının tabii ki bu durumun sebepleriyle ilgili çeşitli analizleri vardır. Yöneten sınıfın yanı sıra işçileri savunduğunu iddia eden birçok önderlik tarafından da kapitalist sistemin ve üretim araçlarının özel mülkiyetinin “aşılamaz bir ufuk” halini aldığını ve “tarihin sonuna” ulaştığımızı; işçi örgütlerinin biricik görevinin NGO’laşmak, sisteme “insani bir yüz” edindirebilmek için ona entegre olmak olduğunu söyleyen konuşmalar duyduk.

Kapitalist barbarlığa karşı “hiçbir alternatif gelecek” olmadığı gerekçesiyle, işçiler tarafından kendi çıkarlarını savunmak amaçlı inşa edilen örgütler, 150 yıllık demokratik ve işçi kazanımlarını parçalayan yapısal düzenleme planları ve karşı-reformlarda görev almak için her yerde göreve çağrıldı.

  • Fakat olaylar 25 yıllık “tarihin sonu” iddialarını boşa çıkardı. Olaylar, sınıf mücadelesinin tarihin yürütücü dişlisi olmaya devam ettiğini gösterdi.

Sınıf mücadelesi, işçilerin kendilerini bir sınıf olarak bir araya getiren şeyleri; kazanımlarını ve işçi sınıfının en temel örgütü olan sendikalardan başlayarak örgütlerini savunmayı gerektirir. Sömürünün ihtiyacı, her yerde – rekabet adına – emek maliyetlerinin düşürülmesini zorunlu kılıyor. Diğer bir deyişle, toplu sözleşmelerin ve kolektif hakların temeli; güvencesiz işler, sözleşmeli çalışma ve iş hukukunun yıkımının yaygınlaştırılmasıyla tehdit ediliyor.

  • Son on yıldır ILC konferansları ve diğer inisiyatifler üzerinden uluslararası düzlemde birlikte mücadele edenler olarak, bir kez daha savaşa karşı barış için mücadele etmenin işçi hareketinin görevi olduğunu iddia ediyoruz.
  • 2015 yılı biterken ve Filistin halkı işgal ve baskıya maruz kalmaya devam ederken savaş dünyada, Libya’da, Irak’ta, işgal altındaki Afganistan’da, Suriye’de hâkimiyetini genişletiyor. Binlerce insan anayurtlarını terk etmeye zorlanıyor ve başka ülkelerde en kötü koşullarda göçmen haline geliyorlar.

Afrika genelinde ve bütün dünyada savaşlar ülkeleri parçalıyor. Savaş artık sivillerin zarar gördüğü bombalı saldırılarla emperyalist ülkelerin kendilerinin karşısına çıkıyor.

Bütün ülkelerde acımasız saldırılar kuralsız çalışmayı başlattı, işçi sınıfını kolektif haklarından yoksun bıraktı. İşsiz sayısı durmaksızın yükseliyor.  

  • Halklar bu saldırılara karşı ayağa kalkıyor:

– Yunanistan’da ve Avrupa’nın tamamında işçi kitleleri seferberlik halinde, Hindistan’da tarihsel büyüklükte genel grevler, Güney Afrika’da madenci ve gençlerin kitlesel seferberliği, Çin’de işçi grevleri…

– Her yerde gündemdeki mesele, sömürüye karşı savaşın bir ihtiyacı olarak işçi sınıfının örgütlerinin bağımsızlığı için mücadeledir.

– Savaşa karşı barış için ve ulusların savunulması için mücadele her zamankinden daha fazla işçi sınıfının elinde.

Yükselen barbarlık karşısında, işçi sınıfının tarihsel rol üstlenme ve gençlere, köylülere ve baskı altındaki halka liderlik etme görevi her zamankinden daha fazladır. Bu amaçla, gerek uluslararası gerekse ulusal düzeyde sınıfının devletlerden, yönetici sınıftan ve uluslararası kapitalist kurumlardan bağımsızlığını savunmak zorundadır.

Genel anlamda emeğe yönelik saldırı, sendikaların ve sendikal hakların marjinalleştirilmesi, büyüyen işsizlik ve güvencesiz çalıştırma, emek yanlısı yasaların yok edilmesi dünya çapında işçileri bir yanıt vermeye çağırıyor. Yakın zamanda Hindistan, emek maliyetinin düşürülmesi deneyinde ve sömürünün şiddetlendirilmesinde bir laboratuvar haline geldi.

Savaşa, Sömürüye ve Güvencesiz Çalıştırmaya karşı bir Uluslararası Konferansın Hindistan’da yapılmasının gerekliliğini fazlasıyla hissetmemizin nedeni bu. Böyle bir konferans işçi sınıfının gelişen uluslararası dayanışmasında, Hindistanlı kitlelerin mücadelesine muazzam bir ivme kazandıracaktır.

Konferans hazırlığında, bu göreve aday herkesin içinde olacağı bir hazırlık komitesi kurulması elzemdir.   

Konferans tarihine ilişkin son karar, çağrımızın ulaştığı sendikalardan ve işçi militanlarından, işçi sınıfının politik örgütlerinden ve dünya çapında ilgili bireylerden gelecek imzalara bağlı olarak alınacaktır.  

Sizleri çağrımızı imzalamaya ve aynı zamanda her nerde olursa olsun sendikal hareketteki arkadaşlarınızdan konferans için destek almaya ısrarla davet ediyoruz.

En iyi dileklerimizle,

 

Vasudevan/Franklyn D’Souza

Ortak Çağrıcılar, Dayanışma Komitesi Sendikası (TUSC)

Mumbai

 

A. Patil

Başkan-Sarva Shramik Sangh

Başkan-Yeni Sendika İnisiyatifi-Maharashtra State

Mumbai

 

Milind Ranade

Genel Sekreter-Kachra Vahatuk Shramik Sangh (KVSS)

Mumbai

 

Deepti Gopinath

Genel Sekreter- Hindistan Havayolu İşçileri Sendikası

Mumbai